Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 26 қарашадағы №1497 қаулысы

2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман                  кодексінің 78-бабының 3-1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының          Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының
        Премьер-Министрі                                                               С. Ахметов
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2012 жылғы «        »                               
№               қаулысымен
бекітілген


Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары


1. Жалпы ережелер

1. Осы Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2003 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Орман кодексінің 78-бабының 3-1-тармағына сәйкес әзірленген және мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен есепке алу тәртібін айқындайды.
2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) артықшылығы бар ағаш – дәл сондай орман өсiру жағдайларында өзiмен қатар өсiп тұрған, өзiмен бiр жастағы және фенологиялық нысандағы айналасындағы ағаштардан бiр немесе бiрнеше шаруашылық жағынан құндылық белгiлері мен қасиеттерi бойынша айтарлықтай асып түсетiн ағаш;
2) артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттары – артықшылығы бар ағаштардың гендік қорын сақтау және тұқым қуалау қасиеттерін зерттеу мақсатында олардың вегетативтік тұқымдарын пайдалану арқылы өсірілген екпелер;
3) вегетациялық кезең – өсімдіктердің өсу мен өрістеуі (вегетация) мүмкін болатын жылдың кезеңі;
4) географиялық дақылдар - жаңа жағдайларда сынақтан өткiзу мақсатымен бiрнеше экотиптердiң (климатиптердiң) неғұрлым тән популяцияларының тұқымдық ұрығынан арнаулы әдiстемелер бойынша өсiрiлетiн тәжiрибелiк дақылдар;
5) климатип – белгілі бір климаттық жағдайлардың әсерімен қалыптасқан экотип;
6) клон – вегетативтік көбейту жолымен бір бастапқы дарақтан немесе апомиктикалық тұқымнан алынған және бірдей генотипі бар барлық ұрпақтардың (рамет) жиынтығы;
7) орманның генетикалық резерваты – өсiмдiктер түрiне, түр тармағы популяциясының генетикалық-селекциялық тұрғыдан құнды бөлiгi бар орман учаскесi;
8) орман тұқымы плантациясы (бұдан әрі – ОТП) – берілген тұқым қуалаушылық қасиеттерi және себу сапасы бар сорттық, элиталық немесе будан тұқымдарын жүйелі жоғары түрде (ұзақ уақыт бойы) алуға арналған артықшылығы бар ағаштардың тұқымды немесе вегетативтік ұрпағы болып табылатын өсімдіктердің арнаулы генетикалық схема бойынша отырғызылып, қолдан өсірілген екпесі;
9) орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi орган (бұдан әрi - уәкiлеттi орган) – орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсiру саласында басқару, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк орган;
10) сынақ дақылдары – генетиқалық бағалау мақсатында арнайы әдістемемен  артықшылығы бар ағаштарының, артықшылығы бар екпелердің, бірінші реттік орман тұқымы плантациялардың және тұрақты орман тұқым учаскелерінің тұқымдық ұрпағынан құрылған орман дақылдары.


2. Селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді аттестаттау тәртібі
     
3. Мемлекеттік орман қоры учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді аттестаттауды осы салада мамандандырылған ұйымдар  (бұдан әрі – мамандандырылған ұйымдар) жүзеге асырады.
4. Мамандандырылған ұйымның бірінші басшысының бұйрығымен мынадай құрамда аттестаттау комиссиясы (бұдан әрі – Комиссия) құрылады:
1) мамандандырылған ұйымның бірінші басшысының орынбасары (комиссия төрағасы);
2) мамандандырылған ұйымның мамандары;
3) уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің өкілі;
4) аумағында селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілер анықталған мемлекеттік орман иеленушінің өкілі.
5. Селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді аттестаттау:
1) анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілердің аттестаттауға дайындығына қарай кез келген уақытта вегетациялық кезең ішінде;
2) осы Қағидалардың 1 және 2-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді алдын ала есепке алу және іріктеу бойынша материалдар болған жағдайда жүзеге асырылады.
6. Комиссия селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді анықтаған ұйым өкілдерінің және мемлекеттік орман иеленуші өкілдерінің қатысуымен тексеру орнына барып тексеріп, олардың нысаналы мақсатына сәйкес келуін айқындайды. Тексеруді өткізу мерзімі бір селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектіге 3 жұмыс күн есебінен белгіленеді.
7. Селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді тексеру нәтижелері бойынша Комиссияның қорытындысы осы Қағидалардың                        3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік орман қоры аумағындағы селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді аттестаттау нәтижелері туралы актісінде (бұдан әрі – акт) көрсетіледі. Акт тексеру аяқталғаннан кейін бірден жасалады және оған қол қойылады.
Комиссияның оң қорытындысы болған жағдайда Комиссия актіге қол қойғаннан кейін күнтізбелік 3 күн өткен соң селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілер аттестатталған болып есептеледі.
8. Анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілер өздерінің нысаналы мақсатына сәйкес келмеген жағдайда Комиссия теріс қорытынды береді.
9. Аттестатталған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерге  актіге қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күн ішінде Комиссия осы Қағидалардың 4, 5, 6, 7-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша паспорттарды толтырады. Паспорттарға орамдық желіге немесе басқа тұрақты бағдарларға байланыстырылған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілердің орналасуының сызбалық жоспарлары қоса беріледі.
10. Аттестатталған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерге паспорттар алты данада: біріншісі – мемлекеттік орман иеленуші; екіншісі – мемлекеттік орман иеленуші қарауында болатын мемлекеттік орган; үшіншісі – уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі, төртіншісі – мамандандырылған ұйым, бесіншісі – уәкілетті орган және алтыншысы – селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді анықтаған ұйым үшін жасалады.
11. Аттестатталған селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілер:
1) жергілікті жерде арнайы белгілерімен шектеледі, оларға осы Қағидалардың 8-қосымшасында көрсетілген орман шаруашылығы таңбалары басылады;
2) осы Қағидалардың 9, 10, 11, 12, 13-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша тізілімдерге енгізіледі. Жиынтық ведомості мамандандырылған ұйым толтырады және жүргізеді.


3. Селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді
есепке алу тәртібі

12. Селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді есепке алу, олардың жай-күйіне және нысаналы пайдаланылу дәрежесіне талдау жасау үшін мамандандырылған ұйым уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің және мемлекеттік орман иеленушілердің өкілдерімен бірлесіп жыл сайын оларды тексеріп отырады.
13. Вегетациялық кезеңде көзбен шолу жолымен тексеру барлық аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерде жүргізіледі.
14. Тексеру көлемі объектінің алаңына байланысты болады және осы Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес айқындалады.
15. Әрбір селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объект бойынша оның қаз-қалпында ресімделуінің (шекаралық белгілердің және оларда жазбалардың болуы), оның жай-күйінің (ағаштарды зиянкестердің бүлдіру және ауруға шалдығу, механикалық зақымдар белгілерінің болуы, ұшарбаста кеуіп бара жатқан бұтақтардың сипаты және болуы, екінші қабаттың өсуі, ағаш астында өсімдіктердің өсуі), нысаналы пайдаланылуының сапасы (бүрлер, жемістер, тұқымдар, қалемшелер дайындау), сондай-ақ паспорттағы немесе жиынтық ведомостағы жазбалардың нақты деректерге сәйкестігі айқындалады.
16. Мамандандырылған ұйым тексеру материалдарын талдайды, селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және олардың жай-күйі туралы осы Қағидалардың 15 және 16-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша уәкілетті орган мен олардың аумақтық бөлімшелеріне ағымдағы жылғы 15 желтоқсанға дейін жыл сайын ақпарат беріп отырады және оларды одан әрі пайдалану, қорғауды жақсарту, қаз-қалпында ресімдеу, қайта жаңарту (қалпына келтіру) немесе есептен шығару бойынша ұсыныстар енгізеді.
17. Уәкілетті орган күнтізбелік 30 күн ішінде селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және олардың жай-күйі туралы ақпаратты қарайды және оларды карағаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде олардың жай-күйін одан әрі жақсарту, пайдалану немесе есептен шығару жөніндегі шаралар туралы уәкілетті органның бұйрық нысанындағы шешімін қабылдайды.
18. Уәкілетті органның шешімі негізінде мамандандырылған ұйым күнтізбелік 30 күн ішінде селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілердің жиынтық ведомостарына, паспорттарына өзгерістер енгізеді және күнтізбелік 10 күнде орман орналастыру жұмыстарын жүргізу кезінде пайдалану үшін оларды мемлекеттік орман орналастыру ұйымына жеткізеді.

______________
Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
1-қосымша

Нысан

Артықшылығы бар ағашты алдын ала іріктеу карточкасы № _____

1. Облысы ____________________________________________________________________
2. Әкімшілік ауданы _________________________________________________
3. Мемлекеттік орман иеленуші _____________________________________
4. Орманшылық _________________________________________________
5. Орам №_________________________________________________________
6. Телім №_________________________________________________________
Артықшылығы бар ағаштың орамда және телімде орналасуы туралы мәлімет (орналасу схемасы, географиялық координаталары)

Ағаш табылған телімдегі екпелердің
қысқаша сипаттамасы

7. Құрамы ________________ 8. Бонитет класы __________________________
9. Орман типі (орман өсу жағдайлары)_________________________________
10. Орташа жасы ____________жыл
11. Орташа толымдылығы_______________
12. Басты тұқым бойынша орташа биіктік ____________________________метр
13. Басты тұқым бойынша орташа диаметр ___________________________метр
14. Бөктердің тіктігі, экспозициясы _________________________________
15. Теңіз деңгейінен биіктігі_______________________________________метр
16. Санитариялық және орман патологиялық жағдайы _____________________

Іріктелген ағаштың негізгі таксациялық көрсеткіштері

17. Ағаш жасы___________________________________________________жыл
18. Ағаш діңінің диаметрі (ұшар басы) _________________________ сантиметр
19. Диаметрдің орташасынан асу %_____________________________________
20. Биіктігі _____________________________________________________ метр
21. Биіктіктің орташа биіктен артуы % __________________________
22. Нысаналы мақсаты бойынша іріктеп алынатын ағашты сипаттайтын көрсеткіштер (шайыр шығымдылығы, тұқым шашуының молдығы, тұқым сапасы, сүрек құрылымы) _______________________________
Карточканы толтырған (лауазымы, тегi, қолы) _________________________
20__ жылғы «___»_____________
    
 Ескертпе: телім екпесінің сипаттамасы орман орналастыру материалдарынан алынады.

___________________
Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
2-қосымша

Нысан

Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдарын
(географиялық, экологиялық дақылдарды)
есепке алу карточкасы № _____________________
                                                                              (керегі сызылады)

Тұқым ______________________________________________________________
1. Облысы __________________________________________________________
2. Мемлекеттік орман иеленушісі ________орманшылық__________________
орам _________________телім__________________________________________
3. Учаске алқабы, га_________________________________________________
4. Өсу орнының жағдайлар типі________________________________________
5. Отырғызу жылы____________________________________________________
6. Сыналатын тұқымдастар мен клондар саны (экотиптер, сорттар)_______
7. Ағаштардың орналасуы (арақашықтығы, м)____________________________
8. Қайталану саны____________________________________________________
9. Өсімдіктер мен ұрпағының саны (дан-дейін), дана___________________
10. Бақылаудың бар-жоғы және оның сипаты_____________________________
11. Дақылдардың жай-күйі_____________________________________________
12. Объектінің отырғызу мақсатына сәйкестігі туралы және одан әрі пайдалану режимі туралы комиссияның қорытындысы__________________________
13. Таралым-сорттарына, будан-сорттарына, клон-сорттарына кандидаттарды бөлу жөніндегі ұсыныстар (тұқымдастар, клондар, экотиптер сорттарының атаулары мен нөмірлері)__________________________________
14. Объектіні күтіп ұстау және жай-күйін жақсарту жөнінде ұсынылатын іс-шаралар __________________________________________________________

Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдары учаскесіндегі
(географиялық, экологиялық дақылдар және сорт сынау учаскесінде)
ағаштарды қайта есептеу ведомосы
(керегі сызылады)

 
Артықшылығы бар ағаштың № __ (артықшылығы бар ағаштардың тізілімі бойынша), сорттың атауы, шығу тегі    Қайталану    Ағаштар саны, дана    Сақталуы, %    Ағаштардың жай-күйі       
1    2    3    4    5       
    1.
2.
3.                   
    Тұқымдастығы, сорты, шығу тегі бойынша жиыны:                   
    Учаске бойынша барлығы:                   
Бақылау    1.
2.
3.                   
    Бақылау бойынша жиыны:                

Карточканы толтырған (лауазымы, тегi, қолы)__________________________

20__ жылғы «___»_____________

________________

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
3-қосымша

Нысан

__________________________ мемлекеттік орман қоры аумағындағы
       (мемлекеттік орман иеленушінің)
селекциялық-генетикалық  мақсаттағы объектілерді
аттестаттау нәтижелері туралы
актісі

________________________________________________бұйрығына сәйкес
            (мамандандырылған ұйымың атауы)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ құрамындағы аттестаттау комиссиясы (комисия мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді тексерді.
Тексеру нәтижесінде мыналар анықталды:______________________  _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің нысаналы мақсаттарын ескере отырып, олар аттестатталатын, жарамсыз деп танылатын, есептен шығарылатын себептер жазылады. Бұл ретте әрбір айда әрбір селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектінің көлемі немесе олардың саны (ағаштар үшін), түр атауы, орманшылығы, орамы, телімі көрсетіледі.
Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің жай-күйін жақсарту немесе оны қайта жаңарту мақсатында белгілі бір орман шаруашылығы және өзге де іс-шараларды жүргізу қажет болған жағдайда олардың тізбесін келтіреді.
Комиссия анықталған және құрылған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді ________________________________.
                        (аттестаттайды немесе қабылдамайды)

Аттестатталған селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер
 
Р/с №    Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің атауы    Объектілердің саны       
1    2    3       
            

    
 Комиссия мүшелерінің қолы:                    (тегі, қолы)
                                                                       (тегі, қолы)
                                                                       (тегі, қолы)
                                                                       (тегі, қолы)
                                                                       (тегі, қолы)

______________________Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
4-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы ____________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі_________________________________________
Түрлік атауы________________________________________________________

Артықшылығы бар ағаштың № _____ (тізілім бойынша)
паспорты

1. Ағаштың орналасқан орны:
Орманшылық __________________________________________________
Орам №___________________ Телім №________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі бойынша ағаш нөмірі ______________________
Табиғи тұрғысында ағаш қалай белгіленген__________________________
Телімдегі артықшылығы бар ағаштың орналасуы (схемасы қоса беріледі)
2. Телімдегі екпелердің таксациялық сипаттамасы (қабат бойынша, ағаш қайда өсірілген)
 
Құрамы     Классжасыжыл     Орташа    Бонитетклассы     Толымдылығы     Қорымга     Екпелердіңселекциялықсанаты     Морфологиялықнемесефенологиялықбасымнысаны        
          Биіктігі (Н), метр    Диаметр (D), сантиметр                                
1    2    3    4    5    6    7    8    9       
                                    

Шығу тегі (табиғи - тұқымдық, өскіндік немесе дақылдық) _________________
____________________________________________________________________
Орман түрі __________________________________________________________
Орманның өсу жағдайларының түрі ________________________________________
Өскіні ______________________________________________________________
Орман астары _______________________________________________________
Жамылғысы _________________________________________________________
Топырақ және топырақ құрайтын жыныс ________________________________
Рельеф _____________________________________________________________
Көлбеулігі, бөктерінің экспозициясы _________________________________
Теңіз деңгейінен биіктігі ­­______________________________________________
Екпенің санитариялық жай-күйі ________________________________________
3. Артықшылығы бар ағаштың сипаттамасы:
Шығу тегі _________________________________________________________
Фенологиялық, морфологиялық нысаны____________________________
Жасы, жыл____________________________________________________
Биіктігі, метр__________________________________________________
Дің диаметрі, сантиметр_____________________________________________
Дің көлемі, шаршы метр_____________________________________________
Өсу және даму классы (көз мөлшермен)_______________________________
Ұшар басының орташа диаметрі, метр _____________________________
Ұшар басының нысаны (конус тәрізді, сопақ цилиндр-тәрізді) және оның симметриялылығы_________________________________________________
Ұшар басының ұзындығы, метр ______________, діңнен биіктік (Н)%________
Бұтақтардың қалыңдығы (қалың, орташа, жұқа)__________________________
Діңнің бұтаққа дейінгі ұзындығы, метр __________, діңнен биіктік (Н) %_____
Өлі бұтақтардың өсуі (жақсы, орташа)_________________________________
Дің нысаны (түзу, толық сүректі)_____________________________________
Биіктік өсімі көз мөлшерлік бағамен (жақсы, орташа)__________________
Дің және емен бойындағы сулы бұталардың дамуы (күшті, орташа, әлсіз) ____________________________________________________________________
Қабық сипаттамасы (бояуы, сызаттануы және т. б.) ______________________
Ағаштың санитариялық жай-күйі, гүлдену және тұқымдану туралы мәліметтер ___________________________________________________________________
Артықшылығы бар ағаштың екпелердің орташа көрсеткішімен салыстырғандағы артықшылық көрсеткіштері:
биіктігі бойынша ________ %, диаметрі бойынша _________ %
Артықшылығы бар ағаштың мақсаты бойынша сипаттайтын көрсеткіштері (іріктелген ағаштың және екпенің шайыр өнімділігі, мол тұқым беруі, тұқым сапасы, сүрек текстурасы)
___________________________________________________________________
10 метр радиустағы қоршаған ағаштардың қысқаша сипаттамасы (тұқым, ағаштардың селекциялық санаты, ағаш сапасы), шаруашылық өкімдер _______
____________________________________________________________________
    
 Мына құрамдағы комиссия ағашты іріктеп, артықшылығы бар ағаштар санатына қосты:_____________________ ұйым, тегі, қолы
           _____________________ ұйым, тегі, қолы
           _____________________ ұйым, тегі, қолы
           _____________________ ұйым, тегі, қолы
           _____________________ ұйым, тегі, қолы
  
   Паспорт _______ данада толтырылды
    
 20__ жылғы «___»_____________

4. Артықшылығы бар ағаштарды күтіп-баптау
 
Күні    Жүргізген іс-шаралардың атаулары    Жазбаны толтырған (қызметі, тегі, қолы)       
1    2    3       
            

5. Артықшылығы бар ағаштарды бақылау
 
Бақылаужылы     Өнімнің кезең бойынша бағаланауы,
бақылау балы/ күні    Бүрдіңжемістіңтұқымныңнақтыөнімікилограмм     Тұқымсапасы     Ағаштыңзақымдануыметеорологиялықмеханикалықфитопатологиялық     Жазбанытолтырғанқызметітегіқолы        
     жаппай гүлденуі    жаппай түйін шығару    пісіп-жетілуінің басталуы                           
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

6. Тұқымдар мен қалемшелерді пайдалану
 
Материал түрі (тұқымдар қалемшелер)    Тұқымдар мен қалемшелердің жиналған немесе дайындалған күні    Тұқымдар (грамм) мен қалем-шелердің (дана) саны     Сақтау жағдайлары мен мерзімі    Тұқымдар мен қалемшелердің қайда жіберілгені (облыс, орман шаруашылығы)    Қандай мақсат үшін       
1    2    3    4    5    6       
                        

7. Артықшылығы бар ағаш ұрпағының қасиеттерін зерттеу нәтижелері _______
____________________________________________________________________
Күні _____________ Қызметі, қолы_____________________________________

8. Элитаға ауыстыру (ірітеу) туралы қорытынды ________ ___________________________________________________________________
Күні _____________ Қызметі, қолы____________________________________
 
Ескертпелер:
1. 4-8-бөлімдер бойынша жазбаларды мемлекеттік орман иеленуші толтырады;
     2. 7 және 8-бөлімдерде жазбалар артықшылығы бар ағаштардың қасиеттерін ұрпағы бойынша тексеріп алғаннан кейін ғылыми-зерттеу ұйымдарының зерттеу деректерінің негізінде толтырылады.

Комиссия мүшелері:
                                       _________________________________
                                                     (ұйым, тегі, қолы)
                                           _________________________________
                                                     (ұйым, тегі, қолы)
                                           __________________________________
                                                      (ұйым, тегі, қолы)
                                           __________________________________
                                                      (ұйым, тегі, қолы)
                                           __________________________________
                                                      (ұйым, тегі, қолы)


      20__ жылғы «___»_____________

__________________

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
5-қосымша


Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы_____________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі____________________________________
Ағаш тұқымының түрлік атауы (түр тармағы, экотип, нысаны)______________

Клондар мұрағатының паспорты

Отырғызу жылы ________________ учаске №__________________________
учаске алқабы ____________га, клондар саны__________________________

1. Орналасқан жері:
Орманшылық________________________________________________________
Орам № ____________________Телім №_________________________________
Отырғызу тәсілі______________________________________________________
Орман өсіру жағдайларының түрі_______________________________________
Орамдағы мұрағат байланымының схемасы (қоса беріледі)
Клондардың орналасу схемасы паспортқа қоса беріліп отыр.

2. Мұрағаттағы артықшылығы бар ағаштардың сипаттамасы
 
Рс№     Тізілімбойыншаағашнөмірі     Ағаштыңшығутегіоблысымемлекеттікорманиеленуші     Егусаны     Ағаштың таксациялық және орман шаруашылығы ерекшеліктері (паспорт бойынша)       
                    жасы    биіктігі (Н), метр    диаметр (D), сантиметр    бұтақтан тазартылуы    селекцияланатын белгісі    аттестаттаған жылы       
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10       
                                        


3. Шаруашылық және селекциялық іс-шаралар ведомосы
 
Рс№     Жүргізілгенкүні     Клоннөмірі     Іс-шаралар атауы    Ескертпе        
               топырақ күтімі    мақсатты будандастыру (серіктестер)    бүр дайындау    қалемшелер дайындау    тұқымдар мен қалемшелер қайда пайдаланылды            
1    2    3    4    5    6    7    8    9       
                                    

4. Клондарды ғылыми тұрғыдан бақылау журналы

 
Клоннөмірі     Бақылаууақытыжылай     Өсімдіктерсаны     Орташа    Фенологиялық кезең (күні)    Ағаштыңбудандасутипі     Тұқымдануыданаграмм        
               Биіктігі (Н), метр    Диаметр (D), сантиметр    биіктіктеп өсе бастауы    гүлдене бастауы    биіктіктеп өсудің аяқталуы                 
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10       
                                        

кестенің жалғасы

 
Тұқым сипаттамасы    Бүршік (жеміс) сипаттамасы    Салыстырманышайырөнімділігі        
1000 тұқымның массасы, грамм    толық дәнділігі, %    зертханадағы шығымдылығы, %    тұқымның түсі    тұқым қанаттарының түсі    ұзындығы, ені, сантиметр    апофиз нысаны (жоғарғы бетінің сипаты)    түсі            
11    12    13    14    15    16    17    18    19       
                                    
   
 Ескертпе:
1. Бақылаудағы будандастыру жұмыстарын арнайы әдістемені пайдалана отырып та орындайды, ал оларды жүргізу барысын тиісті құжаттамада көрсетеді.
2. Ғылыми бақылау журналына енгізілетін көрсеткіштерді айқындау клондар мұрағаттарын құрудың ғылыми ұсыныстарына сәйкес жүргізіледі.

Комиссия мүшелері:______________________________________
                                                     (ұйым, тегі, қолы)
                                    ______________________________________
                                                                  (ұйым, тегі, қолы)
                                    ______________________________________
                                                                   (ұйым, тегі, қолы)
                                              ______________________________________
                                                                    (ұйым, тегі, қолы)
                                             ______________________________________
                                                                     (ұйым, тегі, қолы)

     
20__ жылғы «___»_____________

_________________
Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
6-қосымша

 Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы____________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі _______________________________________
Ағаш тұқымының түрлік атауы (түр тармағы, экотип, нысаны)______________

Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдардың паспорты

Отырғызылған жылы ___________ Учаске алқабы ____________ га
1. Орналасқан орны:
Орманшылық ________________________________________________
Орам № ________________ Телім № ____________________________________
Географиялық координаттары ________________________________________
2. Дақылдар туралы жалпы мәліметтер:
Сыналатын шығу түрлерінің саны (климат типтері, эдафотиптері)___________
Тәжірибенің қайталану саны___________________________________________
Тәжірибе жүргізуші (бастамашысы, кураторы, тікелей орындаушылар)
____________________________________________________________________
Учаскенің топырақтық және топографиялық картасының бар-жоғы, олардың сақталу орны _______________________________________________________
Тәжірибенің жалпы бағасы (маңызы жойылған немесе күзету мен бақылауды талап етеді) ________________________________________________________
3. Физикалық-географиялық сипаттамасы:
Физикалық -географиялық аймағы, кіші аймағы _________________________
Орман тұқым ауданы, кіші ауданы ___________________________________
Теңіз деңгейінен биіктігі ___________________________________________
Орманның өсу жағдайының түрі _______________________________________
Орман түрі __________________________________________________________
Алқап санаты (кеспеағаш, егістік, алаңқай, өртең ) және оның біркелкілігінің дәрежесі __________________________________________________________
Макро және микро бедері ______________________________________
Экспозиция________Еңістігі_________ Жерасты суларының деңгейі________
Топырақ, аналық тұқымдығы___________________________________________
Климат көрсеткіштері (дақылдардан _____________ км қашықтықта және теңіз деңгейінен ___________________ метр биіктікте орналасқан метеостанцияның мәліметтері бойынша):
а) орташа жылдық температура_________________________________________
б) жылдық жауын-шашын _____ миллиметр, вегетациялық кезеңде _________ милиметр
в) температурасы 50 С жоғары ___________, 100 С жоғары ___________болған күндердің саны
г) 50С жоғары ______, 100С жоғары ______температуралардың қосындысы
Аудандағы зерттелетін тұқымның өсу жағдайларының бірдейлігі ____________________________________________________________________
Орман шаруашылығындағы ________ және облыстағы ___________тұқымның орташа бонитеті ____________________________________________________________________
4. Дақылдар өсіру технологиясы:
Топырақты дайындау әдісі (тұтас, ішінара)____________________________
Дақылдарды өсіру тәсілі (себу, отырғызу, механикаландырылған, қолмен) ____
Отырғызу материалының жасы _________________________________________
Алу әдісі (қатарлы, аттамалы-қатарлы, ұялы)__________________________
Ілеспелі тұқымдар және орын алмастыру схемалары _____________________
Блокта көшет отырғызу (себу) орындарын орналастыру және саны ________
Блоктардың көлемі және оларды орналастыру сипаты ___________________
Толықтырулар (жылы, жасы)___________________________________________
Блоктар арасындағы шекараларды қаз-қалпында белгілеу _____________________________
5. Алқаптың контуры, оның орам жүйесі мен басқа да тұрақты бағдарларға байланымы, қайталымдар мен блоктардың орналасу схемасы, фотосхемасы (қоса беріліп отыр)

6. Аналық екпелер туралы мәліметтер

 
Тәжірибесхемасыбойыншапайдаболу№     Облысымемлекеттікорманиеленушісі
координаттары     Теңіздеңгейіненбиіктігім     Ормантипі     Жасыжыл     Бонитеткласы     Орташа    Екпеніңсапалықклассыменселекциялықсанаты     Тұқымжинаутүрітаралымжекеағаштарорманалаңқайыжәнетб     Массасытұқымг        
                              Биіктігі (Н), метр    Диаметр (D), сантиметр                      
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11       
                                            

7. Дақылдардың өсуі туралы соңғы мәліметтер

 
тәжірибесхемасыбойыншапайдаболу№     Фенологиялықтүрлеріжәнебасқалары     Сақталғанағаштардыңсаныблокгақайталануларбойыншажеке     Бастапқысаннансақталыпқалғаны     Жойылусебептері     Орташа    Қанағаттанарлықдіңібарағаштардыңсаны     Шаршыметргақоры     Аурулармензиянкестергежәнежағымсызфакторларғатөзімділігі        
                         Биіктігі (Н), метр    Диаметр (D), сантиметр                      
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10       
                                        

Өлшеу күні _____________

8. Дақылдардың орман шаруашылық іс-шаралары:

8.1 Агротехникалық күтім

 
Жүргізу жылы    Іс-шаралар атауы    Күтім жасау технологиясы    Күтім жасау саны       
1    2    3    4       
                

8.2 Орман өсіру күтімі

 
Жүргізужылы     Күтіматауыжәнеқағидаттарықурағанағаштардыілеспетұқымдылардытабиғиқоспалардысапасытөменағаштардыкесу     Кесілген бөліктің сипаттамасы    Кесілген ағаш қоры       
          тұқым    Орташа биіктігі, метр    Орташа диаметрі, сантиметр    Дің сапасы    Шаршы метр/га    %       
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

9. Дақылдарды қорғау және ресімдеу:
Қоршау (қоршау қажеттілігі және түрі)_________________________________
Өртке қарсы іс-шаралар_______________________________________________
Блоктарды, қайталанатын жерлерді таңбалау, аншлагтар_________________
Басқалары (үзілімдерді тазалау, соқпақтарды, орман қабырғасын алыстату)________ __________________________________________

10. Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдарды зерттеу материалдарын қамтитын әдебиет көздері, есептері:
 
Р/с №    Автор    Зерттеу жылы    Библиографиялық мәліметтер    Аннотациялар (не зерттелді)       
1    2    3    4    5       
                    

Комиссия мүшелері:____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)
                                    ____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)
                                    ____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)
                                    ____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)
                                    ____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)


      20__ жылғы «___»_____________

_________________

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
7-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы
Облысы___________________________________________________________
Мемлекеттік орман иеленушісі____________________________________
Ағаш тұқымының түр атауы (қосымша түр, экотип, нысан)

Сынақ дақылдарының паспорты

Отырғызылған жылы _________________ учаске №_______________________
Учаске алқабы, га___________________________________________________
Сыналатын артықшылығы бар ағаштардың саны_____________________
1. Орналасқан жері:
Орманшылық ________________________________________________
Орам № ____________ Телім № ________________________________________ Орамдағы сынақ екпелері учаскесінің орналасуы (схемасы қоса беріліп отыр)
Тәжірибелік, бақылау, аралық қайталанулар мен бөлінген орындардың орналасуы (схемасы қоса беріліп отыр)
2. Учаскенің орман өсу және топырақ-гидрогеологиялық сипаттамасы:
Орналасу орны_______________________________________________________
Орман түрі және бонитет классы_______________________________________
Топырақ түрі, механикалық құрамы_____________________________________
Негізгі қоректену элементтерінің құрамы және рН тұз
Қарашірік ________ % К2О __________ миллиграмм/100 грамм топырақ
рН(тұз) __________ Р2О5  __________ мг/100г топырақ
Суда еритін тұздардың тығыз қалдығы ________________%
Топырақтың қоректену элементтерімен қамтамасыз етілу дәрежесі және топырақ ерітіндісінің реакциясы______________________________________
____________________________________________________________________
Жерасты суларының тереңдігі _____________________________________метр
Топырақтың орман өсіруге жарамдылығы және құнарлылығының деңгейі туралы қорытынды___________________________________________________
3. Сынақ екпелерін отырғызу тәсілі: артықшылығы бар ағаштардың тұқымынан өсірілген өскіндерді (көшеттерді) отырғызу (өсімдік жасын көрсету); себу арқылы (емен, жаңғақ)_________________________________
Учаскені дайындау агротехникасы және топырақты өңдеу_________________
Отырғызу (себу) схемасы: қатардағы және қатар араларындағы арақашықтық, 1 га шаққанда отырғызу орнының саны__________________________________
4. Тәжірибе мақсатына түпкілікті қол жеткізу үшін сынақтар ұзақтығы (дақылдар жасы көрсетілсін)__________________________________________
5. Орман өсу жағдайларының түрі _____________________________________
6. Бастапқы материалдың сипаттамасы
6.1. Артықшылығы бар ағаштар

 
Рс
№     Артықшылығыбарағаштыңтізілімбойыншанөмірі     АғаштыңшығутегіоблысымемлекеттікорманиеленушіОТПклонмұрағаттары     Қайталануларсаны     Отырғызукезіндегібарлыққайталануөсімдіктерініңсаны     Ағаштың таксациялық және орман өсірушілік ерекшеліктері (паспорт бойынша)       
                         жасы    Биіктігі (Н), метр    Диаметр (D), сантиметр    бұтақтардан тазартылуы    селекцияландыру белгісі    аттестталған жылы       
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11       
                                            

6.2. Тұқым материалы

 
Рс№     Артықшылығыбарағаштыңтізілімбойыншанөмірі     Бүрлер сипаттамасы    Тұқым    Көрсеткіштердіңалынғанжылы        
          Орташа диаметрі, миллиметр.    Орташа ұзындығы, миллиметр    нысан коэффициенті    Апофиза тегі    түсі    Массасы,1000 дана, грамм    Тұқым түсі    Тұқым қанаттарының түсі            
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11       
                                            

6.3. Өскіндер, өркендер

 
Р/с №    Есепке алу уақыты    Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі    Тұқым жарнағының орташа саны    Өнгіштігі %    Өскіндердің сақталуы, %    Орындаушы (лауазымы, тегі, қолы)       
1    2    3    4    5    6    7       
                            


6.4. Қалемшелер, көшеттер

 
Р/с №    Есепке алу уақыты    Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі    Орташа биіктігі, см    Фитоинфекцияға төзімділігі,%    Сақталуы %    Орындаушы (лауазым, тегі, қолы)    Ескертпе       
1    2    3    4    5    6    7    8    

7. Сынақ дақылдарына күтім жасау іс-шаралары

 
Жылы    Күні    Іс-шаралардың атаулары және қысқаша сипаттамасы (топырақты күтіп баптау, күтім жасау мақсатында кесу, зиянкестермен және аурулармен күресу)    Қарқындылығы, %    Жазбаны толтырған (лауазымы, тегі, қолы)       
1    2    3    4    5       
                    

8. Сынақ нәтижелері
Дақыл_________________________ жыл

 
Бөлінген орынның қайталанудың нөмірі    Есепті жүргізу уақыты    Артықшылығы бар ағаштың тізілім бойынша нөмірі    Орташа биіктігі, сантиметр    Орташа диаметрі, сантиметр    Сақталуы, %    Шайыр өнімділігі миллиметр/тәулік    Экстремалдық әсерлерге  төзімділігі    Сүректің сапасы    Дің сапасы    Орындаушы (лауазымы, тегі, қолы)       
1    2    3    4    5    7    8    9    10    11    12       
                                            

Комиссия мүшелері: ____________________________________________
                                              (ұйым, тегі, қолы)
                                     ____________________________________________
                                               (ұйым, тегі, қолы)
                                     ____________________________________________
                                               (ұйым, тегі, қолы)
                                     ____________________________________________
                                               (ұйым, тегі, қолы)
                                     ____________________________________________
                                               (ұйым, тегі, қолы)

      20__ жылғы «___»_____________

________________
Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
8-қосымша

Нысан

Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілерді жергілікті жерде шектейтін орман шаруашылығы белгілері

 
Объектілер    Жазбалар шифрлары    Белгілер       
1. Клондар мұрағаттары    21-16
КАР - 97
2,5    Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га       
2. Генетикалық орман резерваты    53-12
ОГР – 04
105,5    Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га       
3. Географиялық (таралымдық-экологиялық) дақылдар    81-25
ГЕ – 95
3,7    Орам нөмірі – телім нөмірі
Атауы – отырғызу жылы
Алқабы, га       
4. Сынақ дақылдары    31-27
СЕ – 99
3,7    Орам нөмірі-телім нөмірі
Атауы - отырғызу жылы
Алқабы, га    
     
Ескертпе:
1. Бағану алқаптарды шектейтін сызықтардың қиылысына (бұрыштарда) орнатылады. Бағанның жазуы бар беттері учаске жаққа, ал қырлары учаскенің ортасына бағытталады.
2. Жазбалар трафарет бойынша және 56-8480 ОСТ-қа сәйкес жазылуы тиіс.
3. Артықшылығы бар ағаштар 1,3 метр биіктікте ағаш діңіне ақ майлы бояумен ені кемінде 10 сантиметр жолақ тартылып, қос нөмірі (ақ түстің үстінен қара бояумен): алымында - тізілім бойынша ағаштың нөмірі, бөлімінде - ағаштың мемлекеттік орман иеленушісі бойынша нөмірі жазылып белгіленеді.

_______________


Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
9-қосымша

Нысан

______________________________ бойынша
(облысы)
артықшылығы бар ағаштардың тізілімі ___________________________
                                                                               (ағаш тұқымының түрлік атауы)

 
Тізілімбойыншаағаштыңреттікнөмірі     Ағаштыңорналасуорны     мемлекеттікорманиеленушібойыншаағашнөмірі     Ағаштың негізгі таксациялық сипаттамасы    ескертпеселекциялықбелгісі        
               жасыжыл     екпелердіңорташакөрсеткішіненбиіктігіметр     екпелердіңорташакөрсеткішінендиаметрісантиметр     бұтақсызбөлігідіңбиіктігіненметр             
     мемлекеттік орман иеленушісі, орманшылық    орам нөмірі    телім нөмірі                                     
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10       
                                        

_____________________

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
10-қосымша

Нысан

Генетикалық орман резерваттарының тізілімі
______________________________
(облысы)

 
тізілімбойынша№     Ағаштұқымы     Алаңыга     Ормантұқымауданы
кішіауданы     Орналасу орны    Аттестаттаукүні     Ескертпе        
                    мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық    орам, телім №                 
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

Кітап жүргізуге жауапты адам:

 
Рс№     Тегіатыәкесініңаты     Лауазымы     Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты    Қолы       
               басталуы    аяқталуы           
1    2    3    4    5    6       
                        

_______________

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
11-қосымша

Нысан

Артықшылығы бар ағаштар клондары мұрағаттарының тізілімі
______________________________
(облысы)

 
тізілімбойынша№     Ағаштұқымы     Алаңыга     Ормантұқымауданыкішіауданы     Орналасу орны    Аттестаттаукүні     Ескертпе        
                    мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық    орам, телім №                 
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

Кітап жүргізуге жауапты адам:

 
Рс№     Тегіатыәкесініңаты     Лауазымы     Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты    Қолы       
               басталуы    аяқталуы           
1    2    3    4    5    6       
                        

_______________


Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
12-қосымша

Нысан

Географиялық дақылдардың тізілімі
______________________________
(облысы)

 
тізілімбойынша№     Ағаштұқымы     Алаңыга     Ормантұқымауданыкішіауданы     Орналасу орны    Аттестаттаукүні     Ескертпе        
                    мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық    орам, телім №                 
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

Кітап жүргізуге жауапты адам:

 
Рс№     Тегіатыәкесініңаты     Лауазымы     Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты    Қолы       
               басталуы    аяқталуы           
1    2    3    4    5    6       
                        

_______________


Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
13-қосымша

Нысан

Сынақ дақылдарының тізілімі
______________________________
(облысы)

 
тізілімбойынша№     Ағаштұқымы     Алаңыга     Ормантұқымауданыкішіауданы     Орналасу орны    Аттестаттаукүні     Ескертпе        
                    мемлекеттік орман иеленушісі орманшылық    орам, телім №                 
1    2    3    4    5    6    7    8       
                                

Кітап жүргізуге жауапты адам:

 
Рс№     Тегіатыәкесініңаты     Лауазымы     Жауапты адамның кітапты толтыру уақыты    Қолы       
               басталуы    аяқталуы           
1    2    3    4    5    6       
                        

_______________


Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
14-қосымша


Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің
тексеру көлемдерін айқындау


 
Р/с
№    Селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілер орналасқан алқап
    Тексеруге жататын алқап
       
1    2    3       
1.    6 га дейін    Барлық аумақ       
2.    6-дан 50 га дейін    Жалпы аумақтан 20 %       
3.    50-ден 100 га дейін    Жалпы аумақтан 15 %       
4.    100 га және одан көп    Жалпы аумақтан 5 %    

Ескертпе: егер объект алқабында орман өрті болса, оның бүкіл алқабы тексерілуге жатады.

Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
15-қосымша

Нысан

20__ жылғы жағдай бойынша _______________________ облысында
селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің бар-жоғы және олардың жай-күйі

 
Рс№     Мемлекеттікорманиеленушіобъектініңатауы     Өткентүгендеудіңдеректерігадана     жылыдеректерігадана     Тұқыматауы     Объектінің орналасу орны    Ескертпеқалғанобъектілергеұсынылғанісшараларобъектілердіесептеншығаружәнеолардынысаналымақсатыбойыншапайдаланусебептері        
                         орманшылық    орам    телім            
1    2    3    4    5    6    7    8    9       
1.                                       
2.                                       
3.                                       
    Облыс бойынша жиыны:                                   
    оның ішінде:                                   
    тұқымдар бойынша:                                    
1.    шырша                                   
2.    қарағай                                   
3.    Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша                                   
                                    

Мамандандырылған ұйымның басшысы_______________________________________
                                                                     (тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
М. О.

_______________


Мемлекеттік орман қоры
учаскелеріндегі селекциялық-генетикалық
мақсаттағы объектілерді аттестаттау мен
есепке алу қағидаларына
16-қосымша

Нысан

20__жылғы түгендеудің қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасындағы селекциялық-генетикалық мақсаттағы объектілердің жиынтық ведомосы

 
Тұқым    Артықшылығы бар ағаштар, дана    Генетикалық орман резерваттары, га    Географиялық дақылдар, га    Артықшылығы бар ағаштар клондарының мұрағаттары, га    Таралымдардың сынақ дақылдары, га    Артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдары, га    Будандардың сынақ дақылдары, га    Басқа объектілер, га       
1    2    3    4    5    6    7    8    9       
облысы       
Барлығы                                       
оның ішінде:                                       
шырша                                       
қарағай                                       
Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша                                       
бұдан әрі барлық облыстар бойынша       
Республика бойынша барлығы                                       
оның ішінде:                                       
шырша                                       
қарағай                                       
Сексеуіл, бұдан әрі тұқымдар бойынша                                    

Мамандандырылған ұйымның басшысы _______________________________________
                                                                                   (тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
М. О.

________________

Жарияланды: 17 қазан 2013

Мұрағат

Қазан
2013
ДсСсСрБсЖмСнЖк
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Мемлекеттік орган басшыларының блог-тұғырнамасы

Өту