Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы №1484 қаулысы

«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 4-тармағына және 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары;
2) күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі                                                     С. Ахметов


Қазақстан Республикасы
 Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№1484 қаулысымен
бекітілген

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидалары

1. Осы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беруінің бірыңғай тәртібін белгілейді.
2. Қаржы мониторингіне жататын операциялар бойынша қаржы мониторингі субъектілері қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты (бұдан әрі – ақпарат) құжаттық тіркейді және осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша уәкілетті органға береді.
3. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды қоспағанда, Заңның 3-бабы 1-тармағының 1) – 5) және 10) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналары арқылы жібереді. Электрондық тәсілмен берілетін ақпаратты Заңның 3-бабы 1-тармағының 6) – 9) тармақшаларында көрсетiлген қаржы мониторингi субъектiлерi, сондай-ақ қызметінің ерекше түрi шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғалар уәкілетті органға «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстандық банкаралық есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының электрондық байланыс арналарын немесе уәкілетті органның веб-порталын пайдалану арқылы жібереді.
4. Қағаз тасығышта берілетін ақпаратты қаржы мониторингі субъектілері уәкілетті органға тапсырылғаны туралы хабарламамен бірге пошталық жөнелтіліммен не жеткізу кезінде құжаттарға бақылаусыз қол жетімділікті болдырмау шараларын сақтай отырып, қолма-қол жібереді. Бұл ретте құжаттар конверттерге олардың бүлінуін немесе орамның тұтастығын бұзбастан ақпаратты алу мүмкіндігін болдырмайтын тәсілмен қапталады.
5. Электрондық тәсілімен берілетін ақпарат қаржы мониторингі субъектісінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады.
Қағаз тасығышта берілетін ақпаратқа қаржы мониторингі субъектісі немесе жауапты лауазымды тұлға (қаржы мониторингі субъектісінің бірінші басшысы тағайындаған оны алмастыратын тұлға) қол қояды және қаржы мониторингі субъектісінің мөрімен куәландырылады.
6. Уәкілетті орган қаржы мониторингі субъектілері:
қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар нысанынан өзгеше;
осы Қағидалардың 5-тармағында жазылған талаптарды ескермей жасаған жағдайда ақпаратты өндеуге қабылдамайды.
7. Қаржы мониторингі субъектілері ақпаратты электрондық тәсілмен ұсынған жағдайда уәкілетті орган алған сәттен бастап 4 сағат ішінде осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес белгіленген нысан бойынша ақпаратты қабылдағаны (қабылдамағаны) туралы байланыстың электрондық арналарын пайдалану арқылы хабарлама (бұдан әрі – хабарлама) жібереді.
Қаржы мониторингі субъектілері ақпаратты қағаз тасығышта ұсынған жағдайда уәкілетті орган алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде хабарламаны пошталық жөнелтіліммен жібереді.
8. Ақпараттың қабылданбағаны туралы хабарлама алынған жағдайда қаржы мониторингі субъектісі 1 жұмыс күні ішінде хабарламада көрсетілген ақпаратты қабылдаудан бас тартудың себептерін жою жөнінде шаралар қабылдайды және уәкілетті органға түзетілген ақпаратты жолдайды.
9. Уәкілетті органға бұрын ұсынылған және қабылданған ақпаратқа қаржы мониторингі субъектілері өзгерістер немесе толықтырулар енгізген жағдайда қаржы мониторингі субъектісі уәкілетті органға бұрын ұсынылған және қабылданған ақпаратқа өзгерістер немесе толықтырулар енгізілгендегі анықталған сәттен бастап бұрын ұсынылған ақпараттың орнына уәкілетті органға жаңа ақпаратты 1 жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.
Жаңа ақпаратты уәкілетті органның қабылдағаны (қабылдамағаны) туралы хабарлама қаржы мониторингі субъектілеріне осы Қағидалардың 7-тармағында белгіленген тәртіпке сәйкес жіберіледі.
10. Осы Қағидалардың 3, 4, 5 және 6-қосымшаларына сәйкес анықтамалық мәліметтер ақпаратты толтыру барысында қолданылады.

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына
қосымша

Нысан
Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттың нысаны (бұдан әрі – ҚМ-1 нысаны)

 
Деректеме нің
№     Атауы    Мазмұны       
1    2    3       
1    ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер       
1.1    ҚМ -1 нысанының нөмірі*    1. Нөмірі:
2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланысы (бар болса):
2.1 ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі:
2.2 ҚМ-1 байланыс нысанының күні:       
1.2    ҚМ -1 нысанының күні*           
1.3    Құжаттың түрі (керегінің астын сызу керек)*    1. Жаңа хабар
2. Қабылданбаған хабарды түзету (түзетілетін хабардың № көрсете отырып)
3. Хабарды ауыстыруды сұрау (хабардың № көрсете отырып)       
1.4    Операцияның жай-күйі (керегінің астын сызу керек)*    1. Жасалған (операцияның аяқталған уақыты)
2. Жалғасып жатыр (операцияның басталған уақыты)
3. Тоқтатылған (қаржы мониторингі субъектісінің операцияны тоқтата тұрған уақыты)
4. Жасалмаған       
1    2    3       
1.5    Хабар беру үшін негіздеме (керегінің астын сызу керек)*    1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады
2. Күдікті операция:
2.1. айқын экономикалық мәні жоқ мәміле жасаcу
2.2. қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасау
2.3. терроризмді және/немесе экстремизмді қаржыландыру
2.4. заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру
2.5. резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импортауын (экспортауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтынрезидент емес ақшаны нетауарларды (жұмыстарды, қызметтерді,қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті алушы болып табылатын операциялар
2.6. тараптардың бірі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар       
2.    ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектіcі туралы мәліметтер       
2.1    Қаржы мониторингі субъектісінің коды*           
2.2    Қаржы мониторингінің субъектісі*    1.1 Ұйымдастырушы нысан:
1.2 Атауы:
1.2.1 Тегі:
1.2.2. Аты:
1.2.3 Әкесінің аты (бар болса):       
1    2    3       
2.3    СТН           
2.4    ЖСН/БСН *           
2.5    Орналасқан жерінің
мекенжайы    1. Облысы (оның ішінде Алматы және Астана қалалары):
2. Ауданы:
3. Елді мекен (қала/кент/ауыл), Астана және Алматы қалаларын қоспағанда:
4. Көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы:
5. Үйдің нөмірі:
6. Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса):
7. Пошталық индекс:
       
2.6    Жеке басын куәландыратын құжат (жеке тұлғалар үшін)*           
2.6.1    Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (жеке тұлғалар үшін)*    1. Нөмірі:
2. Сериясы (бар болса):       
2.6.2    Жеке басын куәландыратын құжатты кім берген (жеке тұлғалар үшін)*           
2.6.3    Жеке басын куәландыратын құжат қашан берілген (жеке тұлғалар үшін)*           
2.7    Жауапты лауазымды тұлға    1. Тегі:
2. Аты:
3. Әкесінің аты (бар болса):       
2.7.1    Жауапты лауазымды тұлғаның лауазымы           
2.8    Байланыс телефондары *           
2.9    Электрондық пошта           
3    Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат       
3.1    Операцияның нөмірі *
           
1    2    3       
3.2    Операция түрінің коды *    1. Коды:
2. Мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат:
2.1     Мүліктің түрі:
2.2. Мүліктің тіркеу нөмірі:
       
3.3    Төлемдi тағайындау коды*    1. Төлемдi тағайындау коды:
2. Белгілеу мүмкін емес       
3.4    Операцияға қатысушылар саны *           
3.5    Операция валютасының коды*            
3.6    Оны өткізу валютасында көрсетілген операция сомасы*           
3.7    Операцияның теңгемен көрсетілген сомасы*           
3.8    Операцияны жасаудың негіздемесі*           
3.9    Операцияны өткізуге негіз болған құжаттың күні мен нөмірі     1. Күні:
2. Құжат нөмірі:       
3.10    Операция күдіктілігі белгісінің коды           
3.11    Операцияның күдіктілігі белгісінің 1-ші қосымша коды (бар болса)           
3.12    Операцияның күдіктілігі белгісінің 2-ші қосымша коды (бар болса)           
3.13    Операцияны күдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтардың сипаттамасы           
3.14    Операция туралы қосымша ақпарат           
1    2    3       
4    Қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушылар туралы мәліметтер       
4.1    Қатысушы (керегінің астын сызу керек)*    1. Операция бойынша төлеуші
2. Операция бойынша алушы
3. Төлеушінің өкілі
4. Алушының өкілі
5. Атынан және тапсырмасы бойынша
6. Пайда табушы       
4.2    Қаржылық мониторинг субъектісінің клиенті (керегінің астын сызу керек)*    1. Болып табылмайды
2. Болып табылады       
4.3    Қатысушы түрі*            
4.4    Резиденттігі           
4.5    Операцияға қатысушының түрі (керегінің астын сызу керек)*    1. Заңды тұлға
2. Жеке тұлға
3. Дара кәсіпкер       
4.6    Шетелдік жария лауазымды тұлға (керегінің астын сызу керек)*    1. Болып табылмайды
2. Болып табылады
3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилирленген       
4.7    Операцияға қатысушының банкі*    1.1 Банктің/филиалдың орналасқан жері:
1.2 Банктің атауы:
1.2.1 ААЖ атауы:
1.3 Банктің/филиалдың коды:
1.4 Қатысушы шотының нөмірі:
1.5 Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер:
1.5.1 Банктің мекенжайы:
1.5.2 Банктің атауы:       
4.8    Операцияға қатысушының атауы (заңды тұлғалар үшін)    1. Қатысушы:
1.1 Ұйымдық нысаны:
1.2 Атауы:
2. Белгілеу мүмкін емес       
4.9    Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)    1.1 Ұйымдық нысаны:
2.1 Атауы:
2.1.1 Тегі:
2.1.2 Аты:
2.1.3 Әкесінің аты (бар болса):
3.1 Резиденттілігі:        
1    2    3       
4.10    Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)*    1. Тегі:
2. Аты:
3. Әкесінің аты (бар болса):       
4.11    СТН           
4.12    ҚҰЖЖ           
4.13    ЖСН/БСН           
4.14    Т.А.Ә. (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)*    1.1 Тегі:
1.2 Аты:
1.3 Әкесінің аты (бар болса):
2.1 Белгілеу мүмкін емес       
4.15    Жеке басты куәландыратын құжат           
4.16    Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы    1. Нөмірі:
2. Сериясы (бар болса):       
4.17    Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген           
4.18    Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген           
4.19    Туған күні (жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлер үшін)           
4.20    Туған жері (жеке тұлғалар және дара кәсіпкерлер үшін)           
4.21    Заңды мекенжайы (заңды тұлғалар үшін – заңды мекенжайы, жеке тұлғалар үшін – тіркелген жерінің мекенжайы)    1. Облысы (оның ішінде Алматы және Астана қалалары):
2. Ауданы:
3. Елді мекені (Астана және Алматы қалаларын қоспағанда, қала/кент/ауыл):
4. Көшенің/даңғылдың/ шағын ауданның атауы:
5. Үйдің нөмірі:
6. Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса):
7. Пошталық индекс:       
4.22    Байланыс телефонының нөмірі           
4.23    Электрондық пошта           
1    2    3       
4.24    Нақты мекенжайы (заңды тұлғалар үшін – орналасқан мекенжайы, жеке тұлғалар үшін –тұрғылықты мекенжайы)    1. Облысы (оның ішінде Алматы және Астана қалалары):
2. Ауданы:
3. Елді мекені (Астана және Алматы қалаларын қоспағанда, қала/кент/ауыл):
4. Көшенің/даңғылдың/ шағын ауданның атауы:
5. Үйдің нөмірі:
6. Пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса):
7. Пошталық индекс:       
4.25    Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат        
ҚМ-1 нысанын толтыру бойынша түсініктеме
ҚМ -1 нысаны мемлекеттік немесе орыс тілдерінде толтырылады.
Қағаз тасығышта жасалған кезде ҚМ-1 нысаны шарикті қаламмен, қара немесе көк сиямен, бас баспа рәміздерімен немесе баспа құрылғысын пайдалана отырып толтырылады.
Баспа құрылғысын пайдалану кезінде ҚМ-1нысаны кемінде № 10 мөлшердегі «Times New Roman» қаріптерімен толтырылады.
Тазартылған, түзетілген жері және түзетулері бар ҚМ-1 нысаны өңдеуге қабылданбайды.
1 «ҚМ-1 нысаны туралы мәліметтер»
1.1 «ҚМ-1 нысанының нөмірі» деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операция туралы хабарламаның реттік сандық нөмірі көрсетіледі, ол туралы ақпарат уәкілетті органға ұсынылады. Қаржы мониторингіне жататын операцияның реттік сандық нөмірін қаржы мониторингі субъектісінің ішкі бақылау рәсімдерін жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесі өсу тәртібімен, «1» нөмірінен бастап сандық форматта, хабарларламамен ұсынылатын бір күнтізбелік жылдың ішінде қалыптастырады:
«1. Нөмір» – ҚМ-1 нысанының нөмірі көрсетіледі;
«2. ҚМ-1 өзге нысанымен байланыс (бар болса)» – «1. Нөмір» жолағына қосымша ақпарат көрсетіледі:
«2.1. ҚМ-1 байланыс нысанының нөмірі» және «2.2. ҚМ-1 байланыс нысанының күні» – қаржылық мониторнигке жататын басқа операциямен байланысты ҚМ-1 нысанының нөмірі мен күні көрсетіледі. Күні цифрлық форматта жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) көрсетіледі.
1.2 «ҚМ-1 нысанының күні» деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция туралы хабарды беру (жіберу) күні көрсетіледі. Хабардың күні цифрлық форматта күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.
1.1 және 1.2 деректемелері қаржы мониторингі субъектілерінің уәкілетті органға ұсынатын хабарларының әрбірі үшін бірегей болып табылады және қаржы мониторингі субъектісінің қателер табылған және ақпарат ұсыну туралы уәкілетті орган сұратулар жіберген жағдайда хабарды сәйкестендіру үшін пайдаланылады. Хабардың нөмірі мен күні операция туралы хабар уәкілетті органға алғаш рет жіберілген кезде анықталады.
1.3 «Құжат түрі» деген деректеме мынадай мәндерге ие болады:
«1. Жаңа хабар» – уәкілетті органға әрбір жаңа хабар жіберілген жағдайда көрсетіледі;
 «2. Қабылданбаған хабарды түзету» – уәкілетті органнан ҚМ-1 нысанының қабылданбағаны туралы хабарлама алынған жағдайда көрсетіледі, қаржы мониторингі субъектісі хабарды қабылдамаудың хабарламада көрсетілген себептерін жою бойынша шараларды қабылдайды, хабарламада көрсетілген ескертулерді түзетеді және сұрату алынған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде нысанды түзетілген түрде қайта жібереді. Бұл ретте хабардың нөмірі мен күні деректемелерінің алғашқы жұп мәндері көрсетіледі.
«3. Хабарды ауыстыруды сұрату - қаржы мониторингі субъектісі бастамашылық тәртіппен бұрын ұсынылған және уәкілетті орган қабылдаған ҚМ-1 нысанына өзгерістер мен толықтырулар енгізген жағдайда көрсетіледі, мысалы хабарда операция сомасы, валюта коды, операция жасауға негіз, қатысушылардың мекенжайы немесе басқасы дұрыс көрсетілмеген. Осы ретте қаржы мониторингінің субъектісі бастапқы хабарламадағыдай сол нөмірі мен күні бар барлық деректемелерді толтыра отырып, хабарламаны ауыстыратын уәкілетті органға жібереді және 3.14-деректемеде енгізілген өзгерістер мен толықтырулар көрсетіледі;
1.4 «Операцияның жай-күйі» деген деректемеде мынадай мәндер болады:
«1. Жасалған» – жүргізіліп жатқан операцияның жай-күйі аяқталған болып табылған жағдайда көрсетіледі;
«2. Жалғасып жатыр» – операцияның жай-күйі оны жүргізу басталғаннан кейін хабар қалыптастырылған сәтте аяқталмаған болып табылса көрсетіледі;
«3. Тоқтатылған» – қаржы мониторингі субъектісінде операция күдікті операцияларды анықтау критерийлеріне сәйкес деп ұйғаруға негіз туындап, қаржы мониторингі субъектісі жүргізіліп жатқан операцияны тоқтата тұру туралы шешім қабылдаған жағдайда көрсетіледі;
«4. Жасалмаған» –операцияны өткізуден бас тарту туралы шешім қабылданған болса көрсетіледі. Бұл ретте 4.25 - деректемеде операцияны өткізуден бас тарту себептерін көрсету қажет;
Уақыт цифрлық форматта: сағаты (екі белгі)/минуты (екі белгі), күні (екі белгі)/айы (екі белгі)/жылы (төрт белгі) көрсетіледі.
1.5 «Хабарлама беру үшін негіздеме» деген деректемеде мынадай мәндер болады:
«1. Шектелген сомаға тең немесе одан асады» – егер «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 28 тамыздағы Заңының 4–бабы 1–тармағына сәйкес операцияның сомасы шектелген сомаға тең немесе одан асатын болса көрсетіледі;
«2. Күдікті операция» – Заңның 4-бабы 4-тармағының 1) – 6) тармақшаларына сәйкес көрсетіледі, мұнда «2.1 айқын экономикалық мәні жоқ мәміле жасау», «2.2 қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған іс-қимыл жасау», «2.3 терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыру», «2.4 заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру», «2.5 резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсететін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, көрсететін қызметтерді,қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) алушы болып табылатын операциялар» және «6.тараптардың бірі терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен адамдардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар».
2 «ҚМ-1 нысанын жіберген қаржы мониторингі субъектісі туралы мәліметтер»
2.1 «Қаржы мониторингі субъектісінің коды» деген деректемеде Қаржы мониторингі субъектілері түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес уәкілетті органға ҚМ-1 нысанын ұсынған қаржы мониторингі субъектісінің коды көрсетіледі.
2.2 «Қаржы мониторингі субъектісінің атауы» деген деректемеде:
«1.1 Ұйымдастырылған нысан:» – мәселен, АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік), ДК (дара кәсіпкер) немесе қаржы мониторингі субъектісінің өзге де ұйымдастырушылық құқықтық нысаны көрсетіледі. Егер жеке тұлға қаржылық мониторинг субъектісі болған жағдайда бұл жолақ толтырылмайды;
«1.2 Атауы:» – тырнақшасыз қаржы мониторингі субъектісінің атауы немесе Т.А.Ә. (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
2.3 «СТН» деген деректемеде 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін ҚМ-1 нысанын беретін қаржы мониторингі субъектісінің салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
2.4 «ЖСН/БСН» деген деректемеде ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
2.5 «Орналасқан жерінің мекенжайы» деген деректемеде қаржы мониторингі субъектісінің заңды мекенжайы облыс пішімінде (оның ішінде Астана және Алматы қалалары), аудан, елді мекен (қала/кент/ауыл)Астана және Алматы қалаларын қоспағанда, көшенің/даңғылдың/ шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/офистің нөмірі (бар болса), пошталық индексі көрсетіледі.
2.6 «Жеке басты куәландыратын құжат» деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжат түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес адамның жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.
2.6.1 «Жеке бастыкуәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы» деген деректемеде жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы (бар болса) көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.
2.6.2 «Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген» деген деректемеде адамның жеке басынкуәландыратын құжатты берген мекеменің атауы көрсетіледі. Деректеме тек жеке тұлғалар үшін толтырылады.
2.6.3. «Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген» деген деректемеде адамның жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында көрсетіледі. Деректеме жеке тұлғалар үшін ғана толтырылады.
2.7 «Жауапты лауазымды тұлға» деген деректемеде ішкі бақылау ережесін сақтауға жауапты байланыс тұлғасының деректері көрсетіледі:
«а. Тегі:» – тегі,
«б. Аты:» – аты,
«в. Әкесінің аты:» – әкесінің аты (бар болса).
2.7.1. «Жауапты лауазымды тұлғаның лауазымы» деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның атқаратын қызметі көрсетіледі.
2.8. «Байланыс телефондары» деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты лауазымды тұлғаның телефон нөмірлері қала/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі форматында (бар болса) көрсетіледі.
2.9. «Электрондық пошта» деген деректемеде ішкі бақылау ережелерінің сақталуына жауапты байланыс тұлғасының электрондық поштасы көрсетіледі.
3 «Қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы ақпарат»
3.1. «Операцияның нөмірі» деген деректемеде операцияның ҚМ-1 нысанын жіберетін қаржы мониторингі субъектісінің ішкі тізілімінде тіркелген нөмірі көрсетіледі.
3.2. «Операция түрінің коды» деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операциялар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес операция түрінің цифрлық коды көрсетіледі.
611-ден 634 аралығындағы код көрсетілген және оффшорлық аймақта (аймақтан) операция жүргізілген жағдайда 4.7 «Операция қатысушысының банкі» деген деректеменің «Банктің/филиалдың орналасқан елі» 4-тармағы «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығына сәйкес толтырылады.
1811 немесе 1821 кодтары көрсетілген жағдайда мемлекеттік тіркеуге жататын мүлік туралы ақпарат «2.1. Мүлік түрі» жолақтарында, мәселен, пәтер, жер учаскесі, автомобиль немесе басқасы және «2.2 Мүліктің тіркеу нөмірі» көрсетіледі.
3.3 «Төлеудi тағайындаукоды» деген деректемеде қаржылық мониторингке жататын операциялар төлемінің тағайындалу коды көрсетіледі. Деректеме 2.1-деректемесінде 011, 012 немесе 101 қаржылық мониторинг субъектісінің коды көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті. «Белгілеу мүмкін емес» – егер төлемдi тағайындау кодын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.
3.4 «Операцияға қатысушылар саны» деген деректемеде қаржы мониторингі субьектісін қоспағандағы операцияға қатысушылардың саны көрсетіледі. Осы деректемеде көрсетілген қатысушылардың санына байланысты әрбір қатысушыға осындай 4 бөлім саны толтырылады.
3.5 «Операция валютасының коды» деген деректемеде Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын валюта сыныптаушысының» 23-қосымшасына сәйкес операцияның жасалу валютасының коды көрсетіледі.
3.6 «Операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы» деген деректемеде операцияның оны өткізу валютасындағы сомасы көрсетіледі. Қағаз тасығышта толтырылған кезде сома жақшаның ішінде таратып жазылады.
3.7 «Операцияның теңгедегі сомасы» деген деректемеде операцияның сомасы операция жасалған күнге нарықтық валюта бағамы бойынша теңгелік баламада көрсетіледі. 3.5-деректемесінде «Теңге (қазақша)» валюта кодын көрсеткен кезде 3.6-деректемесінде көрсетілген операция сомасы қайталанады. Қағаз тасығышта толтырылған кезде сома жақшаның ішінде таратып жазылады.
3.8. «Операцияны жасаудың негіздемесі» деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер жасау мен қатысушылар түрлері кодтарының анықтамалығына сәйкес ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасалатын негіздегі мәміле түрінің коды көрсетіледі.
3.9 «Операцияны жүзеге асыруға негіз болған құжаттың күні мен нөмірі» деген деректеме сол құжат бар болса толтырылады, операцияны жүзеге асыруғанегіз болған құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі. Хабардың күнін көрсету күні/айы/жылы форматында көрсетіледі.
3.10 «Күдікті операциялар белгілерінің коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның негізгі күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.
3.11 «Операцияның күдіктілік белгісінің 1-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның бірінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.
3.12 «Операцияның күдіктілік белгісінің 2-коды» деген деректемеде осы қаулымен бекітілген қаржылық операцияның күдіктілік белгілері кодтарының анықтамалығына сәйкес қаржылық операцияның екінші қосымша күдіктілік белгісінің цифрлық коды көрсетіледі. Деректеме ішкі бақылау шараларын іске асыру нәтижесіндегі күдікті қаржылық операциялардың қосымша белгісі анықталған жағдайда толтырылады.
3.13 «Операция ныкүдікті ретінде жіктеуде туындаған қиыншылықтарды сипаттау» деген деректемеде күдікті операцияны жіктеуде туындаған қиындықтардың сипаттамасы ғана көрсетіледі.
3.14 «Операция жөнінде қосымша ақпарат» деген деректемеде 3-бөлімнің деректемелерінде толтырылғандарға жататын ақпараттан басқа, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында жүзеге асырылғаны туралы күдік туындаған операциялар жөніндегі ақпарат көрсетіледі.
Орнын ауыстыратын хабар ұсынылған жағдайда бұл деректемеде түзетілген деректемелер ақпараты, мысалы, операцияның сомасы өзгертілген, төлемді тағайындау және басқасы көрсетіледі.
4 «Қаржы мониторингіне жататын операцияларға қатысушылар
туралы мәліметтер»
4.1 «Қатысушы» деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушының тиісті мәні көрсетіледі.
4.2 «Қаржы мониторингі субъектісінің клиенті» деген деректемеде мынадай мағыналар бар:
«1. Болып табылмайды» – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылмаған жағдайда көрсетіледі;
«2. Болып табылады» – операция қатысушысы ҚМ-1 нысанын жолдайтын қаржы мониторингі субъектісінің клиенті болып табылған жағдайда көрсетіледі.
4.3 «Қатысушының түрі» деген деректемеде ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер және қатысушылары түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес операцияға қатысушының түрі көрсетіледі.
4.4 «Резиденттік» деген деректемеде Кеден одағы комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 шешімімен бекітілген «Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланылатын сыныптауштарының» «Дүниежүзі елдерінің сыныптаушысы» 22-қосымшасына сәйкес операцияға қатысушының резиденттігі көрсетіледі.
Деректеме 4.2-деректемесінің 2-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті болып табылады.
4.5 «Операцияға қатысушының түрі» деген деректемеде қаржы мониторингіне жататын операцияға қатысушысы түрінің тиісті мәні көрсетіледі.
4.6 «Шетелдік жария лауазымды тұлға» деген деректемеде
4.5-деректемеде 2 немесе 3-тармақтарды толтырған жағдайда тиісті мән көрсетіледі және мынадай мәндер болады:
«1. Болып табылмайды»;
«2. Болып табылады» – 4.25 деректемесінде толық сипаттама қосымша көрсетіледі;
«3. Шетелдік жария лауазымды тұлғамен аффилиирленген тұлға» – 4.25 деректемесінде қосымша толық сипаттамасы көрсетіледі.
Деректеме 4.2-деректемесіндегі 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.7 «Операция қатысушысының банкі» деген деректемеде банктің өткізілу операциясы туралы мынадай мәліметтер көрсетіледі:
«1.1 Банктің/филиалдың орналасқан жері» – банк Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан жағдайда 4.4-деректемеде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес ел көрсетіледі. Банк/филиал Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан жағдайда елді мекен көрсетіледі;
«1.2 Банктің атауы» – банктің толық атауы көрсетіледі;
«1.2.1 ААЖ атауы» – ААЖ арқылы операция жүргізілген жағдайда ақша аударымы жүйесінің (бұдан әрі - ААЖ) атауы көрсетіледі және «1.4 Қатысушы шотының нөмірі» жолағында аударымның бақылау нөмірі (MTCN немесе басқасы) көрсетіледі.
«1.3 Банктің/филиалдың коды» – мәселен, резиденттер үшін және SWIFT BIC (немесе non-SWIFT BIC) резидент еместер және басқалар үшін БСК көрсетіледі;
«1.4 Қатысушы шотының нөмірі» – қатысушы шотының нөмірі, мәселен, IBAN немесе басқасы көрсетіледі;
«1.5 Операцияға қатысушылардың корреспонденттік шоттары туралы мәліметтер» мынадай мәндерге ие болады:
«1.5.1 Банктің орналасқан жері» – 4.4-деректемесінде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес банк-корреспондент орналасқан ел көрсетіледі;
«1.5.2 Банктің атауы» – банк-корреспонденттің толық атауы көрсетіледі.
«1.4 Қатысушы шотының нөмірі» жолағында шот нөмірі болмаған жағдайда «шот нөмірсіз» көрсетіледі.
Деректеме 2.1-деректемесінде 011, 012 немесе 101 қаржылық мониторинг субъектісінің коды көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.8 «Операция қатысушысының атауы (заңды тұлғалар үшін)» деген деректеменің 4.5-деректемесінің 1-тармағында көрсетілген жағдайда көрсетіледі және мынадай мәнге ие болады:
«1. Қатысушы»:
«1.1 Ұйымдық нысаны» жолағында – АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) немесе операцияға қатысушының өзге де Ұйымдық нысаны көрсетіледі;
«1.2 Атауы:» жолағында – тырнақшасыз құрылтайшы құжаттамаға сәйкес операцияға қатысушының атауы көрсетіледі.
    «2. Белгілеу мүмкін емес» – егер операцияға қатысушының атауын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.
Деректеме 4.5-деректемесінің 1-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті болып табылады.
4.9 «Қатысушының құрылтайшылары (заңды тұлғалар үшін)» деген деректемеде 10 пайыздан кем емес қатысу үлесі бар операция қатысушысының барлық құрылтайшыларының деректері 4.5-деректемесінің 1-тармағында көрсетілген жағдайда көрсетіледі:
«1.1 Ұйымдық нысаны» жолағында – АҚ (акционерлік қоғам), ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестік) немесе операцияға қатысушының өзге де ұйымдастырушылық құрылтайшы нысаны көрсетіледі. Егер қатысушының құрылтайшысы жеке тұлға болып табылса, онда осы жолақ толтырылмайды.
«2.1 Атауы:» – құрылтайшы құжаттарға сәйкес операцияға қатысушы құрылтайшысының атауы тырнақшасыз көрсетіледі:
«2.1.1 Тегі:» – тегі,
«2.1.2 Аты:» – аты,
«2.1.3 Әкесінің аты:» – әкесінің аты (бар болса);
«3.1 «Резиденттігі:» – 4.4-деректемеде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес операцияға қатысушы құрылтайшының елі көрсетіледі.
Деректеме 1.5-деректемесінің 2-тармағы мен 4.2-деректемесінің 2-тармағын бір мезгілде көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.10 «Бірінші басшы (заңды тұлғалар үшін)» деген деректемеде4.5 деректемесінде 1-тармақ:
«1. Тегі:» - тегі,
«2. Аты:» - аты,
«3. Әкесінің аты:» -әкесінің аты (бар болса) толтырылған жағдайда операцияға қатысушы бірінші басшының деректері көрсетіледі.
Деректеме 4.2-деректемесінің 2-тармағын көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.11 «СТН» деген деректемеде операцияда қатысушының салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі.
4.12 «ЭҚЖЖ» деген деректемеде «Экономикалық қызмет түрлерінің (5 мәнді ЭҚЖЖ) номенклатурасы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2008 жылғы 20 мамырдағы № 67 бұйрығына сәйкес операцияға қатысушының ЭҚЖЖ коды 4.5 деректемесінде 1-тармақты толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.13 «ЖСН/БСН» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі.Деректеме 4.2 деректемесінде 2 -тармақ көрсетілген жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.14 «Т.А.Ә.» деген деректемеде операцияға қатысушы дара тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің деректері көрсетіледі және мынадай мәндер болады:
«1. Тегі:» - тегі,
«2. Аты:» - аты,
«3. Әкесінің аты:» -әкесінің аты (бар болса)
«2.1 Белгілеу мүмкін емес» – егер операцияға қатысушының тұлғасын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда көрсетіледі.
4.15 «Операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжат» деген деректемеде құжаттар түрлерінің кодтары анықтамалығына сәйкес жеке басын куәландыратын құжат түрінің цифрлық коды 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.16 «Жеке басты куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі мен сериясы 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.17 «Жеке басты куәландыратын құжатты кім берген» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжатты берген органның атауы 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.18 «Жеке басты куәландыратын құжат қашан берілген» деген деректемеде операцияға қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың берілген күні, жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі.Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.19 «Туылған күні» деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған күні жылы (төрт белгі)/күні (екі белгі)/айы (екі белгі) форматында 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.20 «Туылған жері» деген деректемеде операцияға қатысушысының туылған жері 4.5 деректемесінде 2 немесе 3-тармақтарын толтырған жағдайда 4.4 деректемесінде көрсетілген анықтамалыққа сәйкес көрсетіледі. Деректеме 4.2 деректемесінде 2-тармақты көрсеткен жағдайда толтыру үшін міндетті.
4.21 «Заңды мекенжайы» деген деректемеде заңды тұлғалар үшін заңды мекенжайы немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тіркелген мекенжайы облыс (оның ішінде Алматы, Астана қалалары), аудан, елді мекен (Алматы, Астана қалаларын қоспағанда, қала/кент/ауыл), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса) форматында көрсетіледі.
4.22 «Телефон нөмірі» деген деректемеде операцияға қатысушының телефон нөмірі, қаланың коды/телефон нөмірі/ішкі телефон нөмірі (бар болса) форматында көрсетіледі.
4.23 «Электрондық пошта» деген деректемеде операцияға қатысушының Интернетте тіркелген электрондық поштасының мекенжайы көрсетіледі.
4.24 «Нақты мекенжайы» деген деректемеде заңды тұлғалар үшін орналасқан жері немесе жеке тұлғалар үшін операцияға қатысушының тұратын жерінің мекенжайы облыс (оның ішінде Алматы, Астана қалалары), аудан, елді мекен (Алматы, Астана қалаларын қоспағанда, қала/кент/ауыл), көшенің/даңғылдың/шағын ауданның атауы, үйдің нөмірі, пәтердің/кеңсенің нөмірі (бар болса) форматында көрсетіледі.
4.25 «Операцияға қатысушы туралы қосымша ақпарат» деген деректемеде 4-бөлімдегі деректемелерді толтыруға жататын ақпаратты қоспағанда, ішкі бақылау шараларын іске асыру кезінде оған қатысты, оның заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) немесе терроризмді қаржыландыруға қатысы туралы күдік туындаған операция қатысушысына қосымша ақпарат көрсетіледі.
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы
мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларына
2-қосымша
Нысан
ҚМ-1 нысанының қабылданғаны (қабылданбағаны) туралы хабарлама
______________________________________________________________________________________________________________________
(уәкілетті орган)
___________________________________________________________
(қаржы мониторингі субъектісінің атауы)
__________ №_____ ҚМ-1 нысаны_____________________ туралы хабарлайды.
 (қабылданғаны/қабылданбағаны)
Қабылданбағанындың себебі (ҚМ-1 нысаны қабылданбаған жағдайда ғана көрсетіледі) _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Осыған байланысты______________________________________________
 (қаржы мониторингі субъектісінің атауы)
мыналар:
1. Бұрмаланған түрде немесе толық емес көлемде ұсынылған ақпаратты__________________________жіберу себептерін жою.
 (уәкілетті орган)
2. Осы хабарламаны алған күннен бастап 1 жұмыс күні ішінде ____________________________________________________________________
 (қаржы мониторингінің субъектісі)
қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы қабылдамаған хабарламаны түзету___________________________________________________,
 (уәкілетті орган)
оы Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларының ережелеріне сәйкес оны қайтадан ұсыну қажет.
______________________________________ __________ ________________
 (ішкі бақылауға жауапты адамның Т.А.Ә.) (қолы) (қолды таратып жазу)
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
3-қосымша
Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлері кодтарының анықтамалығы
 
Коды    Атауы       
1    2       
011    Банктер       
012    Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар       
021    Биржалар       
031    Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары       
032    Сақтандыру брокерлері       
041    Жинақтаушы зейнетақы қорлары       
051    Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар       
052    Орталық депозитарий       
061    Ақшамен және (немесе) басқа да мүлікпен нотариалдық әрекетті жүзеге асыратын нотариустар       
071    Мынадай:
жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу;
клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе басқа мүлкін басқару;
банктік шоттарды немесе бағалы қағаз шоттарын басқару;
компанияны құру, қамтамасыз ету, жұмыс істеуі немесе басқару үшін қаражатты шоғырландыру;
заңды тұлғаларды құру, жұмыс істеу немесе басқару не кәсіпорындарды құру және сатып алу-сату қызметтеріне қатысты ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларға клиенттің атынан немесе тапсырмасы бойынша қатысатын жағдайдағы адвокаттар       
072    Мынадай:
жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу;
клиенттің ақшасын, бағалы қағаздарын немесе басқа мүлкін басқару;
банктік шоттарды немесе бағалы қағаз шоттарын басқару;       
1    2       
    компанияны құру, қамтамасыз ету, жұмыс істеуі немесе басқару үшін қаражатты шоғырландыру;
заңды тұлғаларды құру, жұмыс істеу немесе басқару не кәсіпорындарды құру және сатып алу-сату қызметтеріне қатысты ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларға клиенттің атынан немесе тапсырмасы бойынша қатысатын жағдайда заңды мәселелер жөніндегі тәуелсіз мамандар       
081    Аудиторлық ұйымдар       
091    Ойын бизнесін ұйымдастырушылар       
092    Лотереяларды ұйымдастырушылар       
101    Ақша аударымы бойынша қызмет көрсететін пошта операторлары    
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
4-қосымша
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттардың түрлері кодтарының анықтамалығы
 
Коды    Атауы       
    Жеке басты куәландыратын құжаттар       
01    Жеке тұлға куәлігі       
02    Қазақстан Республикасы азаматының паспорты       
03    Шетел мемлекеті азаматының паспорты       
04    Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматына мекендеп тұруға қатысты рұқсат       
05    Азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі    
Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
5-қосымша
Қаржы мониторингіне жататын операциялардың түрлері кодтарының анықтамалығы
 
Коды    Атауы       
1    2       
0111    Бәстігу нәтижелері бойынша ұтысты алу       
0112    Бәстігу нәтижелері бойынша ұтысты электрондық нысанда алу       
0121    Ойын мекемелеріндегі құмар ойындар өткізу нәтижелері бойынша ұтысты алу       
0122    Ойын мекемелеріндегі құмар ойындар өткізу нәтижелері бойынша электрондық нысанда ұтысты алу       
0131    Лотерея өткізу нәтижелері бойынша ұтысты алу       
0132    Лотерея өткізу нәтижелері бойынша электрондық нысанда ұтысты алу       
0211    Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын сатып алу       
0221    Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын сату       
0231    Айырбастау пункттері арқылы қолма-қол шетел валютасын айырбастау       
0311    Бiржолғы операция ретiнде чек бойынша ақша алу       
0312    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде чек бойынша ақша алу       
0321    Бiржолғы операция ретiнде вексель бойынша ақша алу       
0322    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде вексель бойынша ақша алу       
0511    Бiржолғы операция ретiнде ақшаны клиенттiң банктік есеп шотынан алу       
0512    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретiнде ақшаны клиенттiң банктік есеп шотынан алу       
0521    Бiржолғы операция ретiнде ақшаны клиенттiң банктік есеп шотына салу       
0522    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде ақшаны клиенттiң банктік есеп шотына салу
       
1    2       
0611    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі       
0612    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі       
0613    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі       
0614    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына есептеуі       
0621    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы       
0622    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы       
0623    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы       
0624    Оффшорлық аймақта тиісiнше тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғаның ақшаны клиенттiң банктiк есепшотына аударуы       
0631    Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы       
0632    Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте        
1    2       
    есепшоты бар жеке тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы       
0633    Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ біржолғы операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардыңпайдасына клиенттiң ақша аударуы       
0634    Оффшорлық аймақта тiркелген, тұрғылықты жерi немесе орналасқан жерi бар, сондай-ақ қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде оффшорлық аймақта тiркелген банкте есепшоты бар заңды тұлғалардың пайдасына клиенттің ақша аударуы       
0711    Бiржолғы операция ретiнде жасырын иеленушiге арнап ашылған шетелдегi есепшоттарға (салымдарға) ақшаны аудару       
0712    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде жасалған жасырын иеленушiге арнап ашылған шетелдегi есепшоттарға (салымдарға) ақша аудару        
0721    Бiржолғы операция ретiнде жасырын иеленушiге арнап ашылған шетелдегi есепшоттарға (салымдарға) ақшаның түсуi       
0722    Қатарынан күнтізбелік жеті күн iшiнде жүзеге асырылатын операция ретінде жасалған жасырын иеленушiге арнап ашылған шетелдегi есепшоттарға (салымдарға) ақшаның түсуi       
0911    Өтеусiз негiзде басқа тұлғаның пайдасына клиент жүзеге асыратын төлемдер және ақша аударымдары       
1011    Мәдени құндылықтарды сатып алу       
1012    Мәдени құндылықтарды сату       
1021    Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу       
1022    Мәдени құндылықтарды Қазақстан Республикасынан әкету       
1111    Мемлекеттiк тiркеу сәтiнен бастап үш айдан аз уақыт өткен заңды тұлғалардың жасаған операциялары       
1211    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, қолма-қол валютаны Қазақстан Республикасына әкелу       
1212    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжатты бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасынаәкелу       
1213    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен Ұлттық почта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, векселдердіҚазақстан Республикасына әкелу       
1214    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, чектерді Қазақстан Республикасына әкелу       
1221    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкетуді қоспағанда, қолма-қол валютаны Қазақстан Республикасынан әкету
       
1    2       
1222    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, ұсынушыға құжатты бағалы қағаздарды Қазақстан Республикасынан әкету       
1223    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, векселдердіҚазақстан Республикасынан әкету       
1224    Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, банктері мен ұлттық пошта операторы жүзеге асыратын әкелуді қоспағанда, чектерді Қазақстан Республикасынан әкету       
1311    Сақтандыру төлемiн жүзеге асыру       
1321    Сақтандыру сыйақысын алу       
1411    Жинақтаушы зейнетақы қорларына еріктi зейнетақы жарналарын енгізу       
1421    Жинақтаушы зейнетақы қорларына еріктi зейнетақы жарналарын аудару       
1431    Еріктi зейнетақы жарналары есебіненжинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру       
1511    Қаржы лизингiнiң шарты бойынша мүлiктi алу       
1521    Қаржы лизингiнiң шарты бойынша мүлiктi ұсыну       
1611    Мердігер қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1621    Тасымалдау қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1631    Көліктік экспедиция қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1641    Сақтау қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1651    Комиссия қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1661    Мүлікті сенімгерлік басқару қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер       
1671    Мердiгерлiк, тасымалдау, көлiк экспедициясы, сақтау, комиссиялар және мүлiктi сенiмгерлiк басқару қызметтерін қоспағанда, өзге де қызметтер көрсету бойынша мәмілелер       
1711    Қымбат металдарды, асыл тастарды және (немесе) олардан жасалған бұйымдарды сатып алу       
1721    Қымбат металдарды, асыл тастарды және (немесе) олардан жасалған бұйымдарды сату
       
1    2       
1731    Қымбат металдарды, асыл тастарды және (немесе) олардан жасалған бұйымдарды, өзге де операцияларды жүргізу       
1811    Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жататын жылжымайтын мүлiкпен жасалатын мәмiлелер       
1821    Мiндеттi мемлекеттiк тiркеуге жататын өзге де мүлiкпен жасалатын мәмiлелер       
1911    Бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелер       
2011    Заңның 4-бабының 2-тармағында көрсетілген операцияларды қоспағанда, қаржы мониторингіне жататын операция     

 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат
беру қағидаларына
6-қосымша
Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен мәмілелер мен қатысушылардың түрлері кодтарының анықтамалығы
 
Қатысушы түрі
нің коды    Қатысушы түрінің атауы    Мәміле түрінің коды    Мәміле түрінің атауы       
1    2    3    4       
     Сатушы     01    Жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарты       
1.                   Тауардынемесеқызметтісатыпалусатушарты        
     Сатыпалушы                  
2.              03    Басқа да мүлікті сатып алу-сату шарты       
03    Сыйлық беруші         Сыйғаберушарты        
04    Сыйлық алушы                 
05    Рента алушы         Мүліктікжалғаберужалғаалушарты        
06    Рента төлеуші                 
07    Жалға беруші                 
08    Жалға алушы                 
09    Лизинг беруші         Лизингшарты        
10    Лизинг алушы                 
11    Несие беруші         Мүліктіөтеусізпайдаланушарты        
12    Несие алушы                 
13    Тапсырыс беруші         Мердігершарты        
14    Мердігер                  
15    Жобалаушы                 
16    Іздестіруші                 
17    Орындаушы                 
1    2    3    4       
18    Жөнелтуші (көлік қызметі)         Көліктікэкспедициянытасымалдаушарты        
19    Тасымалдаушы                 
20    Алушы (көлік қызметі)                 
21    Экспедитор                  
22    Қарыз беруші                 
23    Қарыз алушы         Қарызшарты        
24    Кредит беруші                 
25    Қаржы агенті         Кредиттікшарт        
26    Клиент (факторинг)                 
27    Бенефициар         Ақшаталабынажолберудіқаржыландырушартыфакторинг        
28    Принципал                 
29    Салымшы                 
     Эмитент
     13     Банктік шот шарты
       
3.              14    Ақшаны аудару шарты
       
4.                   Банктіксалымшарты        
     Иеленуші                  
5.                   Басқадабанктікқызметкөрсетушарты        
32    Кепілзат беруші                 
33    Кепілзат ұстаушы         Кепілзатшарты        
34    Сақтаушы                 
35    Жүк беруші         Сақтаушарты        
36    Сақтандырушы                 
37    Сақтанушы         Сақтандырушарты        
38    Сақтандырылған                 
39    Сенімгер                 
40    Сенім білдірілген адам         Тапсырмашарты        
     Комитент                  
6.              21    Кепілгерлік шарты       
42    Комиссионер         Комиссияшарты        
43    Басқарма құрылтайшысы                 
44    Сенімгерлікпен басқарушы          Мүліктісенімгерлікбасқарушарты        
45    Құқық иеленуші                 
1    2    3    4       
     Пайдаланушы     24    Патенттік құқықтарды беру туралы шарт       
7.              25    Зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелерін құру және пайдалану туралы шарт       
8.                   Өнертабыстыпайдалымоделдіжәненемесеөнеркәсіптікүлгініпайдалануғаарналғанлицензиялықнемесеқосалқылицензиялықшарт        
47    Лицензиат                 
48    Патент иесі         Кешендікәсіпкерліклицензияныңшартыфранчайзинг        
49    Лотереяны, тотализаторды ұйымдастырушы                 
50    Лотерея, тотализатор қатысушысы          Басқашарткелісімнемесекелісімшарт        
51    Өнім беруші                 
52    Өндіруші                 
     Жалғаберуші                  
9.                   Негіздікқұжатсызмәміле        
54    Жалға алушы                 
55    Басқа да қатысушы              
Қазақстан Республикасы
 Үкіметінің
2012 жылғы 23 қарашадағы
№1484 _қаулысымен
бекітілген
Күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілері
 
Код №    Күдікті операцияның белгілері       
1    2       
1.    Айқын экономикалық мәні жоқ операциялар (мәмілелер) жасасу       
1001    Қаржы және өзге де қызметтер үшін нарықтың осы сегментінде жалпыға бірдей белгіленген мөлшерден айтарлықтай жоғары мәміледен төлемдер, комиссиялар       
1002    Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына төлемдерді, аударымдарды жүзеге асыру немесе депозитке ақшаны есепке салу        
1003    Бағалы қағаздар нарығында олардың нәтижесінде бұл бағалы қағаздардың иеленушілері өзгермейтін бағалы қағаздармен мәмілелер жасасу       
1004    Ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша жасалатын бағалы қағаздарды сатып алу және сату жөніндегі мәмілелер       
1005    Ұқсас мәмілелер бойынша ағымдағы нарықтық бағадан едәуір ауытқитын бағалар бойынша бағалы қағаздардың ұйымдасқан және/немесе ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздарды сатып алу (сату) туралы екі немесе бірнеше сауда-саттыққа қатысушылардың немесе олардың өкілдерінің келісімі       
1006    Инвесторларды жария орналастырылатын және/немесе жария айналымдағы бағалы қағаздарды сатуға немесе сатып алуға итермелеу мақсатында жалған немесе дәйексіз ақпарат тарату       
1007    Клиенттің бағалы қағаздар нарығының кәсiби қатысушысы болып табылмайтын және (немесе) бағалы қағаздар клиент алдында контрагенттің қарызын өтеуге клиентке берілмеген жағдайда бағалы қағаздар мен қаржылық қызметтердің ұйымдасқан нарығында айналыста болатын бағалы қағаздардың көп мөлшерін біржолғы сатуы (сатып алуы)        
1008    Сатып алу, көрсетілген бағалы қағаздарды іске асырудан түскен ақша бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында айналыста болатын өтімділігі жоғары бағалы қағаздарды сатып алуға бағытталған жағдайда Ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында айналыста болмайтын және баға белгіленбеген бағалы қағаздарды кейіннен сата отырып сатып алу       
1    2       
    бойынша тұрақты қаржы операциялары (тәртіпті бағалы қағаздар нарығында айналысатын бағалы қағаздарды сатып алуға арналған өтінім қанағаттандырылған сәтте анықталады)       
1009    Айқын экономикалық мәні жоқ үшінші тұлғаның пайдасына мүлік немесе өзге материалдық құндылықтар сатып алу       
1010    Өзінің шаруашылық қызметінің негізгі сипатына және оның нақты қажеттіліктеріне сәйкес келмейтін тұлғалардың тауарлар мен қызметтер үшін ақшалай қаражат төлемдері немесе түсімдері       
1011    720 күннен асатын экспорттау немесе импорттау шарттары бойынша резидент репатриация мерзімін көрсету (Қазақстан Республикасының аумағындағы құрылыс-монтажды жұмысты орындау және/немесе қызмет көрсету шарттарын қоспағанда)       
1012    Қызмет көрсетудің неғұрлым тиімді шарттарын елемеу, сондай-ақ әдеттегідей емес жоғары комиссия және (немесе) іс-қимыл тәжірибесінде қалыптасқан әдеттегіден өзгеше комиссияға ұсыну       
1013    Осы ұйымның құрылтай құжаттарына сәйкес ұйымның қызметі сипатына мәміленің сай келмеуі       
1014    Тұлғаның басқа жеке және (немесе) заңды тұлғаға пайызсыз қарыз беруі, сондай-ақ дәл осындай қарызды алуы       
1015    Қаржылық жалға беру (лизинг) шарты бойынша шарттың тиімсіз, экономикалық орынсыз талаптары бойынша мүлік алу және/немесе беру       
1016    Мынадай объективті: мәселен, білікті персоналдың, жабдықтың, айналым қаражатының және материалдық қорлардың болмауы себептеріне байланысты төлеуші және (немесе) алушы көрсете алмайтын қызметтер үшін түсімдер және (немесе) төлемдер       
1017    Қалыптасқан іскер тәжірибеден өзгеше есеп айырысулар жүргізу тәртібінде стандарттық емес немесе әдеттегідей емес күрделі нұсқаулықтардың болуы        
1018    Клиенттің жоғары тәуекелді қаржылық операцияларды жүйелі жүргізуі, олардың нәтижесінде клиенттің тұрақты табысы немесе шығыны       
1019    Егер оның негізгі қызметі үшін қолма-қол ақша нысаныңсыз есеп айырысу болып табылса, клиенттің шотына түсіп отыратын қолма-қол ақша үлесінің едәуір ұлғаюы       
1020    Өмірді жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтанушымен және пайда алушыны ауыстыру жөніндегі операциялар жасасу       
1021    Клиент оның денсаулығы жағдайы мен жасын ескере отырып, сақтандыру шартының қолайсыз талабын қабылдайды        
1022    Бір немесе бірнеше жеке тұлғалардың атына почталық ақша аударымдарын бірнеше дүркін жүзеге асыру
       
1    2       
1023    Сомалар мәні бойынша ұқсас бірдей және/немесе ағымдағы шотына кейіннен есептей (қайтара) отырып басқа банктегі меншікті шотқа ақша қаражатын аудару бойынша ағымдағы шотты пайдаланып жүйелі түрде жүзеге асыру       
1024    Мәміленің бір мәні белгілі бір заттың сатылатын және сатып алынатын қаржы операцияларын жүйелі түрде жүзеге асыру        
1025    Егер қолдағы ақпарат кредиттік берешекті қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, клиенттің кредитті мерзімінен бұрын өтеуі       
1026    Кәдімгі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде пайыздарды (төлемді) және (немесе) өзге де сыйақыларды (төлемдерді) алуды көздейтін шарттарда қарыздың, кредиттің қаржылық операцияларға қатысушымен беру (алу)       
1027    Тауарларды жеткізу шарты бойынша (жұмыстардың орындалуы, қызметтерді көрсету және т.б.) бұрын алынған авансты клиентпен қайтару бойынша жүйелі түрде операциялар өткізу       
1028    Кәдімгі іскерлік тәжірибеден елеулі түрде өзгешелігі бар мөлшерде мәміле затын төлеуге байланысты емес өтемақы төлемдері мен өзге де төлемдер, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу        
1029    Маркетингтік, консультациялық немесе зерттеу қызметтерін көрсету бойынша мәмілелер шеңберінде ақшаны клиентке жүйелі түрде аудару (алу)       
1030    Өзара жақын туыстық немесе жекжаттық, асыраушылық, қамқоршылық және қорғаншылық қатынастарда болмаған мәмлеге қатысушылар арасында мемлекеттік тіркеуге жататын жылжымалы және/немесе өзге де мүлікті сыйға беру       
1031    Құмар ойындар және/немесе құмар ойындардың ставкалары бойынша ұтыс ретінде ойын мекемесінен ірі мөлшерде қаражатты бірнеше дүркін алу (төлеу)        
1032    Мәміле мәнінің шартты және шын мәніндегі құнының анық сәйкес келмеуі (жылжымайтын мүліктен басқа)       
1033    Мұндай жылжымалы мүліктің кәдімгі нарықтық құнынан жылжымалы мүлік құнының мәнді айырмашылығы       
1034    Мәмілеге қатысатын басқа да тұлғалармен логикалық байланыстағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен операция       
1035    ҚЖ/ТҚҚ халықаралық шарттары мен стандарттарын іске асыруға ынтымақтаспайтын елге/елден операцияларды тұлғамен өткізу       
1036    Қаржы мониторингі субъектісінің олардың тәжірибелері мен білімдеріне сәйкес күдікті лауазымды тұлғалармен танылған мәмілелер        
1037    Клиент есірткі заттарының контрабандасының халықаралық және өңіраралық арналарымен өтетін елде тіркелген тұлғалармен немесе компаниялармен операцияларды жүзеге асырады
       
1    2       
1038    Клиенттің лизинг шарты бойынша негізгі борышты, егер бар ақпарат борышты қаржыландыру көзін анықтауға мүмкіндік бермесе, мерзімінен бұрын өтеуі       
1039    Осы операцияның (мәміленің) айқын экономикалық мәні жоқ деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) мүлікпен операция (мәміле)       
2.    Заңда көзделген қаржы мониторингі рәсімдерінен ауытқуға бағытталған іс-қимылдар жасау       
2001    Клиенттің жоғалған не ұрланған жеке басын куәландыратын құжаттары бойынша операция жүргізу әрекеті       
2002    Жалған құжаттар бойынша операциялар жүргізуге әрекет ету        
2003    Клиенттің тексеруге мүмкін емес немесе сондай тексеру тым қымбат болып табылатын күдіктілікті туғызатын ақпаратты ұсынуы, сонымен қатар операцияға қатысушымен клиенттің белгіленген мекенжайы мен телефондары бойынша хабарласудың мүмкін болмауы       
2004    Клиенттің қалыптасқан тәжірибеге сәйкес, сондай-ақ клиенттің мүддесін білдіретін тұлға туралы сұралатын қосымша ақпаратты беруден дәлелсіз бас тартуы және ақталмаған кідіртулер        
2005    Өткізілетін операцияларға, оның ішінде клиент қажетті деректерді ұсынуда қойылатын талаптардан клиенттің қашуына ұмтылуын көрсете алатын сұрақтарды қоюына қатысты құпиялық мәселелерімен клиенттің тым қамкөңілділігі       
2006    Клиенттің алынып тасталған терминалмен ғана дербес жұмыс істеуінің орындалмаған тілегі       
2007    Клиенттің үшінші тұлғаның және/немесе операцияға қатысатын тұлғалардың басшылығымен операцияны өткізуі        
2008    Клиенттің айнымас талап-тілегі бойынша операцияны жүргізуде негізсіз асығушылық       
2009    Қысқа мерзім ішінде бірнеше рет клиенттің ұқсас қаржылық операцияларды жүргізу сомасы асатын қаржы мониторингіне жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлiкпен операциялар, бірақ қосу нәтижесінде белгілеген сомадан асатын болады (клиенттің қызметі міндетті немесе өз еркімен төленетін төлемдер, тұрғындарға қызмет көрсетумен байланыссыз болған жағдайда)       
2010    Клиенттің жүзеге асыратын ұқсас қаржы операциялары сомаларын негізсіз бөлшектеу       
2011    Клиенттің алдында келісілген қаржы операция схемасына, оның жүзеге асырылудың басталар алдында, әсіресе ақша немесе басқа мүліктің қозғалысының бағытына қатысты маңызды өзгерістерді енгізуі
       
1    2       
2012    Меншік шотқа немесе осы мәмілені жасау үшін шоттан басқа бастапқы қаражат түскен банкте үшінші тұлғаның атына ашылған шотқа бұзылған мәміле бойынша клиенттің тиесілі соманы қайтаруды жүзеге асыру ұсынысы        
2013    Айырбастау операцияларын жүргізу кезінде зақымданған және/немесе ұсқынсыз банкноттарды жиі ұсыну       
2014    Осы қызмет оның кәсіби қызметінің аясына енетін жағдайларды қоспағанда, қымбат металдар мен асыл тастарды, зергерлік бұйымдарды, қымбат металдар сынығын жаппай сатып алу-сату       
2015    Мәмілені жасау кезінде клиентте қобалжу байқалса, оның салдарынан анық жалған ақпарат көрінеді        
2016    Мәмлені жасау үшін немесе жоқ мәміле үшін құжаттар беру кезінде клиент қаржы мониторингі субъектісінің қызметкерін материалды түрде қызықтыруға тырысады       
2017    Осы операция (мәміле) Заңмен көзделген қаржы мониторингі рәсімдерінен жалтаруға бағытталған деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)       
3.    Осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деп ұйғаруға негіздері бар операцияны жасау       
3001    Терроризмді қаржыландырудың жоғары тәуекелі бар елге (елден) ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау        
3002    Қайырымдылық қызметімен және (немесе) өзге де қайырмалмен байланысты ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау        
3003    Діни бағыттағы коммерциялық емес ұйымдардың қатысуымен ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция жасау        
3004    Осы операция терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға бағытталған деуге негіз туындаған ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)       
4.    Заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп айтуға негіз бар операциялар жасау       
4001    Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктің және ұйымның оны тікелей орындау алдындағы қолма-қол ақша алуға арналған өтінімге (өтінілген сомадан 50% және одан да көп) бұрын бағытталған елеулі өзгерістерді клиенттің енгізуі       
4002    Қаржылық мониторингке жататын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен жасалатын жекелеген операциялар сомасынан аспайтын, бірақ қосу нәтижесінде көрсетілген сомадан асатын шағын уақыт кезеңі ішінде клиенттің бірнеше дүркін ақша алуы        
4003    Есептегеннен кейін қысқа уақыт ішінде банктік шоттан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару
       
1    2       
4004    Оның шаруашылық қызметінің сипатына байланысты болмаған жағдайда қолма-қол ақшаны заңды тұлғаның шотынан алу немесе аудару       
4005    Қызметтердің және (немесе) тауарлардың әртүрлі түрлерінің кең спектрін көрсеткені үшін алынған банк шотынан ақшаның барлық не елеулі бөлігін алу немесе аудару       
4006    Клиенттің бұрынғы атына немесе отбасы мүшелеріне (сол әрекет заңды тұлғаларға да) кейіннен жаңа шоттарды аша отырып, шоттарды жабу       
4007    Клиентпен (жеке тұлғалардан басқа) шоттарды, осы клиент үшін 6 айдан аса елеусіз болған немесе өтпеген қаржылық операцияларды пайдалана отырып, қаржылық операциялар жасау       
4008    Сол бір адаммен не топпен ақшаны банктік шоттан (шоттардан) жүйелі түрде алу        
4009    Жағымсыз сыртқы келбеті (нашар киінген, нашақорлық және ішімдік белгілері), банктік шоттан ақшаны жүйелі түрде алуды жүзеге асыратын тұлға       
4010    Кәсіпорынның шаруашылық мұқтаждығына арналған шығыстарды үш ай ішінде болмаған кезде ақша алу немесе аударуды жүзеге асыру (коммуналдық қызметтер, жалдау, бюджетке міндетті төлемдер және т.б.)       
4011    Заңды тұлғаның банктік шотынан қолма-қол ақшаны алу көлемінен аталған тұлғаның қолма-қол емес нысандағы төлемдер мен ақша аударымдарының елеулі асып кетуі       
4012    Кейіннен қолма-қол ақша нысанында алу не бір шотқа салымдар (депозиттер) мерзімі аяқталғаннан кейін есептеу және (немесе) кейіннен басқа банкке аудару шағын уақыт кезеңі ішінде бір клиенттің атына шекті мән сомасынан аспайтын сомаға жедел депозиттік шоттардың бірнешеуін ашу       
4013    Қолма-қол ақша нысанында, оның ішінде кіріс кассалық ордер негізінде кейіннен соманың барлық немесе көп бөлігін аудара отырып, тіпті егер сома шекті мән сомасынан аз болғанда да, бір операциялық күн ішінде немесе клиент есебінен онан кейінгі күні немесе үшінші тұлғаның пайдасына, оның ішінде резидент емеске ақша қаражатын тұрақты есептеу       
4014    Қолма-қол ақшаға есептеу жүргізуге арналған клиенттің табанды ниеті
       
1    2       
4015    Шығыс операциялары салық органымен тоқтатылған тұлғада жаңа банктік шоттың (шоттардың) ашылуына өтінімнің болуы       
4016    Заңсыз жолмен алынған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыруға бағытталған деп айтуға негіз бар операциялар жасау       
5.     Резиденттің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) импорттауын (экспорттауын) көздейтін шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес ақшаны не тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді, қорғалатын ақпаратты, зияткерлік қызметінің нәтижелеріне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалдауға (жалға) берілетін мүлікті) алушы болып табылатын операциялар;        
5001    Операция бойынша алушы-резидент емес пен шарт бойынша алушы-резидент еместің атауының/аты-жөнінің сәйкес келмеуі       
5002    Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша алушы–резидент емес шарт бойынша тарапшы болып табылмайтын, сондай-ақ алушы бола отырып өзге операцияларға қатысады       
5003    Шарт бойынша тарап болып табылмайтын операция бойынша алушы-резидент емес кейіннен ақша қаражатын Қазақстан Республикасына аударады       
5004    Сыртқы экономикалық қызмет немесе ұқсас мәмілелерге қолданылатын осындай мәмілелерді және/немесе халықаралық ережелерді жүзеге асыру жөніндегі сыртқы экономикалық қызметтің жалпы қабылданған тәжірибесінен оның орындалу тәртібі бойынша шарттың негізгі талаптарының мәнді айырмасы
       
5005    Шот ашылған сәттен бастап қысқа уақыт кезеңі ішінде тұлғамен импорттау/экспорттау бойынша мәнді операциялар жүргізу       
5006    Тауарлардың не ақша қаражатының қабылдап алушысы (жұмыс, қызмет,қорғалатын ақпарат, зияткер қызметінің нәтижесіне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалға (жалдауға) берілетін мүлік резидентпен тауарларды (жұмыс, қызмет, қорғалатын ақпарат, зияткер қызметінің нәтижесіне арналған айрықша құқықтарды, мүліктік жалға (жалдауға) берілетін мүлікті импортауды (экспортауды) шарт бойынша тарап болып табылмайтын резидент емес болып табылады
       
6.    Тараптардың бірі терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалар болып табылатын операциялар
       
1    2       
6001    Бір тараптан тікелей немесе жанама, өзге тұлғалар арқылы Қазақстан Республикасының құқық қорғау және сот органдарының деректеріне және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасында террористік және (немесе) экстремистік қызметте қатысумен байланысты деп танылған тұлғалардың Тізбесіне сәйкес енгізілген тұлғалар және (немесе) ұйымдар болып табылатын операция (мәміле) және (немесе) бірқатар байланысқан операциялар       
6002    Бір тараптан заңды тұлға, құрылтайшылардың (меншік иелері) құрамына Қазақстан Республикасының құқық қорғау және сот органдарының деректеріне және халықаралық ұйымдардың Қазақстан Республикасында террористік және (немесе) экстремистік қызметте қатысумен байланысты деп танылған тұлғалардың Тізбесіне сәйкес енгізілген тұлғалар және/немесе ұйымдар кірген операция (мәміле) және (немесе) бірқатар байланысқан операциялар       
6003    Тіркелу мекенжайы тіркелу орнымен, сондай-ақ терроризмді және экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген немесе алынып тасталған тұлғалар мен ұйымдардың орналасқан жерімен сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың қатысуымен операциялар       
6004    Осы операция (мәміле) тараптарының бірі терроризмді және (немесе) экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бірі болып табылатын ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операция (мәміле)    

Жарияланды: 17 қазан 2013

Мұрағат

Қазан
2013
ДсСсСрБсЖмСнЖк
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Мемлекеттік орган басшыларының блог-тұғырнамасы

Өту